Hotărârea nr. 98/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi STRADA TREI FANTANI NR. 46L NUMAR CADASTRAL 154501 154327 155224 154326 154328 136704 intocmit pentru construire ansamblu industrial cu functiuni mixte persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi, STRADA TREI FANTANI NR. 46L, NUMAR CADASTRAL 154501, 154327, 155224, 154326, 154328, 136704, intocmit pentru construire ansamblu industrial cu functiuni mixte, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34554/26.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 75/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 15/30.03.2021 întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3237 din 30.09.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 29831/10.03.2020 depusa de Horobet Nistor Ion, Horobet Anina Loredana, Lungu Ioan, Lungu Raluca Ioana, Pricop Gabriela, Vlad Ionut Andrei si Vlad Mihaela;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1108/27.01.2020;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 03.09.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 188/02.09.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34080/25.03.2021 si raportul de specialitate nr. 34077/25.03.2021 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizele si acordurile obtinute de la institutiile abilitate: 5163/2020 emis de Apavital, 6051279092/2020 si 6051279239/2020 emise de Delgazgrid, 91/2020 emis de Telekom, 20014/2020 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 358400/2020 emis de Biroul Rutier, 2700448/2020 si 2700449/2020 emise de Inspectoratul pentru Situati de Urgenta Iasi, 441/2020 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, 13016/2020 emis de Serviciul GIS Cadastru, 05/2020 emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, 731/2020 emis de Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, 5/2020 emis de Administratia Bazinala de Apa PRUT-BARLAD, 2568/2020 emis de Transelectrica, 46/2020emis de Agentia Pentru Portectia Mediului Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul- cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul urbanistic zonal Iași, Strada Trei Fantani nr. 46L, numar cadastral 154501, 154327, 155224, 154326, 154328, 136704, intocmit pentru construire ansamblu industrial cu functiuni mixte, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 33.475,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

H max = 15.00 m la cornisa masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, numarul de niveluri propuse P+2E;

POT max = 50 %;

CUT max = 1 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi minim = 20%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

  • Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directiei Arhitectura si Urbanism.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 98 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0