Hotărârea nr. 96/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb prin echivalență valorică a unor suprafețe de teren între Municipiul Iasi prin Consiliul Local și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. suprafețe ce concură la completarea proiectului “Reabilitarea arhitecturală a arealului ZONA CENTRALĂ cuprins între Bld. A. Panu Str. Sf. Andrei Str. Iancu Bacalu Str. Buznea Str. Tănăsescu și Str. Palat”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb prin echivalență valorică a unor suprafețe de teren între Municipiul Iasi, prin Consiliul Local, și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. suprafețe ce concură la completarea proiectului “Reabilitarea arhitecturală a arealului ZONA CENTRALĂ cuprins între Bld. A. Panu, Str. Sf. Andrei, Str. Iancu Bacalu, Str. Buznea, Str.

Tănăsescu și Str. Palat”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34126/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 73/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 55/29.03.2021 întocmit de Comisia

Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31038/19.03.2021 întocmit de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere Procesul-Verbal nr. 30716 a Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor de schimb de teren încheiat la data de 18.03.2021;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 374/24.09.2020 privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225/30.06.2020, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul cuprins în Anexa 1;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225/30.06.2020 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile art. 298 - 301 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbul de terenuri în echivalență valorică între suprafața de 792 m2 amplasată în municipiul Iași, strada Trei Ierarhi nr.7B, înscrisă în cartea funciară nr.169764, aflat în proprietatea lui SC IULIUS REAL ESTATE SRL, cu suprafața de 415 m2 amplasată în municipiul Iași, strada Tănăsescu nr.6, înscrisă în cartea funciară nr. 168571, aflată în domeniul privat al municipiului Iași (conform anexelor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art.2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

  • 1) Teren amplasat în municipiul Iași, strada Trei Ierarhi nr.7B în suprafață de 792 m2 aparținând lui SC IULIUS REAL ESTATE SRL, cu prețul de 470 euro/m2, respectiv 372.240 euro, echivalentul a 1.818.541 lei;

  • 2) Teren amplasat în municipiul Iași, strada Tănăsescu nr.6 în suprafață de 415 m2 aparținând municipiului Iași, cu prețul de 428 euro/m2, respectiv 177.620 euro, echivalentul a 865.276 lei.

  • Art.3. Terenurile care fac obiectul schimbului nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu și să fie libere de sarcini la data semnării contractului de schimb dintre cele două părți.

Art.4. Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care țin de perfectarea schimbului (lucrări specifice domeniului cadastrului imobiliar cum ar fi intabulare, dezmembrare, alipire și întocmire a cărților funciare) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei Municipiului Iași.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru si S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Serviciul G.I.S. Cadastru.

Art.8 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Andrieș Marius Alin


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 96 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0