Hotărârea nr. 94/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale rezidențiale în cadrul Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin şi Elena" Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale rezidențiale în cadrul

Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin și Elena" Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 32317/23.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 71/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 53/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 14/30.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 12/30.03.2021 întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2144/20.01.2021 intocmit de Directia de asistenta sociala Iasi;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 9883/27.01.2021 intocmit de Directia Generrala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr.34/2016 și Legea nr. 19/2018 ;

Având în vedere prevederile H.G nr. 886/2000, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Având în vedere prevederile Dispoziției nr.1347/2018 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială Iași d-na Luminița Munteanu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contribuția lunară de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale rezidențiale în cadrul Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin și Elena" Iași astfel:

 • I. Pentru beneficiarii care au veniturile cuprinse între 0-1.000 lei, contribuția lunară de întreținere, se stabilește în funcție de gradele de dependență, astfel:

 • - 500 lei pentru beneficiarii independenți;

 • - 600 lei pentru beneficiarii dependenți și semidependenți.

Notă: în situația în care beneficiarul nu dispune de veniturile suficiente pentru plata contribuției, diferența va fi achitată de susținătorii legali, care au obligația stabilită prin lege iar dacă nu sunt identificați susținătorii legali, diferența va fi suportată din bugetul local.

 • II. Pentru beneficiarii cu veniturile cuprinse între 1.001 - 2.000 lei, contribuția lunară de întreținere, se stabilește în funcție de gradele de dependență, astfel: - 750 lei pentru beneficiarii independenți;

 • - 850 lei pentru beneficiarii dependenți și semidependenți.

Notă: în situația în care beneficiarul nu dispune de veniturile suficiente pentru plata contribuției, diferența va fi achitată de susținătorii legali, care au obligația stabilită prin lege iar dacă nu sunt identificați susținătorii legali, diferența va fi suportată din bugetul local.

 • III. Pentru beneficiarii cu veniturile cuprinse între 2.001 - 3.000 lei, contribuția lunară de întreținere, se stabilește în funcție de gradele de dependență, astfel:

 • - 1.000 lei pentru beneficiarii independenți;

 • - 1.100 lei pentru beneficiarii dependenți și semidependenți.

 • IV. Pentru beneficiarii care au veniturile mai mari de 3.000 lei, contribuția lunară de întreținere, se stabilește în funcție de gradele de dependență, astfel:

 • - 1.250 lei pentru beneficiarii independenți;

 • - 1.350 lei pentru beneficiarii dependenți și semidependenți.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Instituția Prefectului Județului Iași; Primarul Municipiului Iași, Direcția de Asistență Socială Iași și Căminul de Batrani „Sfinții Constantin și Elena" Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Asistență Socială Iași și Căminul de Batrani „Sfinții Constantin și Elena" Iași.

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 94 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0