Hotărârea nr. 91/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 226/23.06.2017 privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 226/23.06.2017 privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34089/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 68/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 50/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 11/30.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 9/30.03.2021 întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998***Republicata privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind infiintarea ANL, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 226/23.06.2017 privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 261/20.11.2020 pentru modificarea art. 8, alin. (7) lit. b) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

Analizând referatul de aprobare nr. 17511/15.02.2021, intocmit de Directia Fond Locativ și raportul de specialitate nr. 17508/15.02.2021 al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

1 / 2 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2021

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 226/23.06.2017, in sensul modificarii cotei destinata administratorilor locuintelor, pentru administrare, intretinere si reparatii curente, precum si pentru reparatii capitale; incepand cu data prezentei cota destinata administratorilor locuintelor, pentru administrare, intretinere si reparatii curente, precum si pentru reparatii capitale va avea valoarea de 1,5%;

Art.2 Se aproba modul de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 1 - pentru chiriasi ce au varsta de peste 35 de ani si in Anexa nr. 2 - pentru chiriasi de pana la 35 de ani. Anexele 1 si 2 fac parte integrante din prezenta hotarare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași si Directiei Fond Locativ.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 91 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2021