Hotărârea nr. 90/2021

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe vacante construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere în ordinea de prioritate stabilită prin HCL 49/26.02.2021

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe vacante, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, în ordinea de prioritate stabilită prin HCL 49/26.02.2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34089/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 67/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 49/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 10/30.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 8/30.03.2021 întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Analizând referatul de aprobare nr. 30999/19.03.2021 intocmit de Directia de Fond Locativ și raportul de specialitate nr. 31001/19.03.2021 al Direcției Fond Locativ ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare,

Avand in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 13/31.01.2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Iași,

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 49/26.02.2021, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2020, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință;

Avand in vedere Procesul verbal de sedinta nr. 30852/18.03.2021, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr.152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista de repartizare a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL. Lista este cuprinsă în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași si Directiei Fond Locativ.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 90 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Lista de repartizare a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin

ANL

  • 1. Se atribuie doamnei Cioacă Andreea Violeta și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 5, ap. 28.

  • 2. Se atribuie doamnei Gălbează Cezara Ștefania și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei nr. 61, bl.1, sc.B, et.3, ap.16.

  • 3. Se atribuie doamnei Stanislav Roxana și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 4, ap.18

  • 4. Se atribuie doamnei Costea Ancuța Elena și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia nr. 42, bl.2, sc.B, et.2, ap.10

  • 5. Se atribuie doamnei Postolache Ionica și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, parter, ap. 4

Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Andrieș Marius Alin