Hotărârea nr. 9/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 31 octombrie 2019 privind integrarea UAT – Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 31 octombrie 2019 privind integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul Integrat de

Management al Deșeurilor din Județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, inregistrat sub nr. 6285/20.01.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6001 din 19.01.2021 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 386 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotararii Consiliului Local nr.166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT- Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din județul Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din județul Iași;

Având în vedere Protocolul predare - primire nr. 127435 din 17.12.2020 încheiat între U.A.T. Municipiul Iași și U.A.T. Județul Iași;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr.3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 31 octombrie 2019, în sensul completării acesteia cu valorile de inventar ale bunurilor reevaluate la data de 31.12.2019, în conformitate cu prevederile Ordonanței 81/2003.

(2) Valorile reevaluate ale bunurilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Art. 2 -11 la Hotararea Consiliului Local nr. 166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al deșeurilor din Județul Iași, rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Biroului Spații Verzi și Salubritate; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Consiliului Județean Iași; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași; Unității de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”; S.C. SALUBRIS S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice;Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Biroul Spații Verzi și Salubritate; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Consiliului Județean Iași; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași; Unității de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”; S.C. SALUBRIS S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 9 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 9/29.01.2021

Nr.crt.

Denumire mijloc fix

Nr. Inventar Municipiul Iași

Valoare inventar reevaluata

STATIE DE TRIERE SI COMPOST

1.

Hală de triere și compost

13873

18.585.338,72

2.

Instalații sortare

2656

3.944.490,62

3.

Presa orizontală fixă

2657

1.082.597,74

4.

Deviere canal de desecare

14257

84.571,28

5.

Cămin apometru

14258

43.076,41

6.

Drum de acces

16517

3.149.293,99

TOTAL

26.889.368,76