Hotărârea nr. 89/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra terenului in suprafata de 90 mp situat in Iasi strada Arh.G.M.Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 - proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea efectuarii lucrarilor de deviere si bransament gaze naturale pentru Centrul International de Arta Contemporana Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra terenului in suprafata de 90 mp situat in Iasi strada Arh.G.M.Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 - proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea efectuarii lucrarilor de deviere si bransament gaze naturale pentru Centrul International de Arta Contemporana Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34116/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 66/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 48/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33519/25.03.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. 34094/25.03.2021 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere Nota de constatare nr.4 din 10.03.2021, prin care antreprenorul SC Cifolelli

Edilizia SRL instiinteaza Municipiul Iasi de identificarea unor conducte subterane de gaze natural ce traverseaza diagonal terenul afernt gradenelor pentru imobilul “Baia Turceasca”, din Iasi strada Arh. G.M.Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 - proprietate a Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale-Titlul II;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Avand in vedere Autorizatia de Construire nr. 1135 din 24.11.2016 si Certificatul de Urbanism nr. 2750 din 07.09.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra unei suprafete de 90 mp, identificata in Anexa 1, care face parte din suprafata de 2.352 mp din strada Arh. G.M.Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 - proprietate a Municipiului Iasi in favoare SC Delgaz Grid SA in vederea efectuarii lucrarilor de constructie pentru ‘’Deviere si bransament gaze naturale pentru Centrul International de Arta Contemporana Iasi - Reabilitare, consolidare si refunctionalizarea cladirii fostei Bai Comunale (Baia Turceasca)-amplasat in lasi strada Arh. G. M. Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 -proprietate publica a Municipiului Iasi’’.

  • (2) Dreptul de servitute de trecere se constituie pe perioada exercitarii de catre Municipiul iasi a dreptului de administrare asupra imobilului cu nr. cadastral 158657.

  • (3) Constituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz si servitute de trecere asupra suprafetei de teren prevazute la alin.(1) se face pe durata existentei capacitatilor energetice de gaze naturale.

  • (4) Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba modelul cadru al Contractului de servitute de trecere, cuprins in Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de servitute de trecere.

Art.4 Încetarea contractului de servitute de trecere poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către proprietar. ln aceasta situatie proprietarul terenului va notifica de îndată intentia de a denunta unilateral contractul si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale si SC Delgaz Grid SA.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si SC Delgaz Grid SA.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Andrieș Marius Alin

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 89 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0