Hotărârea nr. 88/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (9 LOCATII)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (9 LOCATII)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34101/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 65/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 47/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24532/02.03.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 31287/19.03.2021 intocmit de Directia Juridica si Raportul de Specialitate nr. 25496/15.03.2021 intocmit de Serviciul GIS Cadastru ;

Având în vedere Adresele cu numerele de inregistrare :19659 din 18.02.2021 ;18777 din 17.02.2021 ; 16181 din 11.02.2021; 18110 din 16.02.2022 ; 18221 din 16.02.2021 - transmise de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor suprafete de teren situate în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea executarii lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente;

Având în vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iași nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice in conformitate cu Anexa 1, care este parte componenta din prezenta hotarare.

  • (2) Terenurile mentionate la alin. (1) sunt amplasate în Iasi, fiind aferente strazilor/drumurilor afectate de executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice conform Planselor din Anexa 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

  • (3) Constituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin. (1) se face pe durata existentei capacitatilor electrice.

Art.2 Se aproba modelul de Contract - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute va fi incheiat in forma autentica. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului- SC DELGAZ GRID SA.

Art.4 Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale si SC Delgaz Grid SA.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si SC Delgaz Grid SA.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Andrieș Marius Alin


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 88 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0