Hotărârea nr. 87/2021

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.2 si Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexe

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1.2 si Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 32073/22.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 64/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 46/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16965/15.02.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 16936/19.02.2021 intocmit de Directia de Arhitectura si Urbansim;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 19119/18.02.2021 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. 2526/15.02.2021, nr. 5835/19.01.2021, nr. 13839/05.02.2021, nr. 9509/27.01.2021, nr. 13848/05.02.2021, nr. 15343/15.02.2021, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara construcții nr. 11700/15.02.2021, nu sunt litigii pe rolul instanțelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. 123668/11.01.2021, 123666/11.01.2021, 123671/11.01.2021, 123686/18.01.2021,123691/25.01.2021,123684/25.01.2021,123681/18.01.2021,123680/18.01. 2021, nr. 123678/18.01.2021, 123677/18.01.2021, nr. 123676/18.01.2021, nr. 5562/03.02.2021, nr. 110155/02.12.2020, nr. 110897/10.12.2020, nr. 110892/10.12.2020, nr. 110898/10.12.2020, nr. 9509/05.02.2021, nr. 113816/29.12.2020, nr. 69047/11.09.2020, nr. 110154/02.12.2020, nr. 99280/04.11.2020, nr. 110896/07.12.2020, nr. 5644/04.02.2021, ale Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 11700/15.02.2021 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara construcții, numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 16570/15.02.2021 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019 și completată prin Dispozitia 48/2021 prin care se constituie Comisia speciala de inventariere care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament și delimitare a bunurilor imobile, intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 1.2. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului Administrare Parcări din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cu urmatoarele terenuri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - suprafata de 94 mp, teren situat in Iasi - Str. Frumoasa în spatele blocului nr. 648, identificat prin Tarla 27, Parcela, CR 1468 - Anexa 1 ;

 • - suprafata de 172 mp, teren situat in Iasi - Calea Galata nr. 22, identificat prin Tarla 42, Parcela, CR 1426- Anexa 2;

 • - suprafata de 66 mp, teren situat in Iasi - Str. Carpați între bl. 908-909A, identificat prin Tarla 25, Parcela, CAT 1284- Anexa 3;

 • - suprafața de 368 mp, teren situat in Iași - Bd. Carol I nr. 18, identificat prin Tarla 50, Parcela CR 1653- Anexa 4;

 • - suprafata de 411 mp, teren situat in Iasi - Bd. Carol I nr. 18, identificat prin Tarla 50, Parcela CR 1653- Anexa 5;

 • - suprafata de 145 mp, teren situat in Iasi - Prof. A. Sesan nr. 18, identificat prin Tarla 1, Parcela CR 80- Anexa 6;

 • - suprafata de 50 mp, teren situat in Iasi - Str. Argeș nr. 9, identificat prin Tarla 31, Parcela CR 3465- Anexa 7;

 • - suprafata de 21 mp, teren situat in Iasi - Str. Ghe. Doja nr. 5, identificat prin Tarla 8, Parcela CAT 341- Anexa 8;

 • - suprafata de 63 mp, teren situat in Iasi - Str. Grădinari nr. 8-12, bl. 3-5, identificat prin Tarla 57, Parcela CR 3463- Anexa 9;

 • - suprafata de 108 mp, teren situat in Iasi - Str. Ciric nr. 2, identificat prin Tarla 2, Parcela CR 175, CR 176- Anexa 10;

 • - suprafata de 268 mp, teren situat in Iasi - Bdul Poitiers nr. 29 identificat prin Tarla 45, Parcela CR 2410, CAT 2416, C 2417- Anexa 11;

 • - suprafata de 775 mp, teren situat in Iasi - Bld. Socola, identificat prin Tarla 50, Parcela CAT 2107, parțial parcelele CAT 2106, CAT 2108- Anexa 12.

Art.2 Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru din cadrul Direcției de Arhitectură și Urbanism) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cu urmatoarele terenuri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - suprafata de 2000 mp, teren situat in Iasi - zona Cicoarei fn, identificat prin Tarla 4, Parcela P 256, DS 257, CAT 294- Anexa 1;

 • - suprafata de 308 mp, teren situat in Iasi Str. Bașotă în vecinătatea nr. 2, identificat prin Tarla 29, Parcela CR 925- Anexa 2;

 • - suprafata de 318 mp, teren situat in Iasi - Str. N. Costin nr. 11, identificat prin Tarla 4, Parcela CAT 449- Anexa 3;

 • - suprafata totală de de 292 mp (1CC = 72 mp + 1 CC= 220 mp), teren situat in Iasi - Str. Nicolina nr. 9-11 între bl. 9-11, identificat prin Tarla 48, Parcela C 1964, parțial CR 1963- Anexa 4;

 • - suprafata de 1900 mp, teren situat in Iasi - Str. M. Sturdza fn, identificat prin Tarla 12, Parcela, CAT 6437, CAT 7536- Anexa 5;

 • - suprafața de 102 mp, teren situat in Iași - Pța Unirii nr. 5, (lângă hotel “Unirea”) identificat prin Tarla 3, Parcela CAT 61, CAT 69- Anexa 6;

 • - suprafata de 78 mp, teren situat in Iasi - Str. Tăietoarei nr. 20, identificat prin Tarla 27, Parcela, CC 982- Anexa 7;

 • - suprafata de 660 mp, teren situat in Iasi - Str. 14 Decembrie 1989 nr. 1, identificat prin Tarla 47, Parcela C 1705, CC 1711, C 1712 și parțial parcela CAT 1699 - Anexa 8;

 • - suprafata de 40 mp, teren situat in Iasi - Sos. Națională nr. 7-9, identificat prin Tarla 93, Parcela, CAT 2962- Anexa 9;

 • - suprafata de 714 mp, teren situat in Iasi Str. Bașotă - Str. Stihii, identificat prin Tarla 29, Parcela C 926/2 și parțial CR 925, CC 926- Anexa 10;

 • - suprafata de 466 mp, teren situat in Iasi - Str. Mocanului nr. 14B, identificat prin Tarla 102, Parcela CAT 3678- Anexa 11;

 • - suprafata de 340 mp, teren situat in Iasi - Str. Mocanului nr. 14C, identificat prin Tarla 102, Parcela CAT 3678- Anexa 12.

Art.3 Dreptul de proprietate privind imobilele care sunt supuse procedurii de inventariere, va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Serviciului GIS Cadastru si Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciul GIS Cadastru si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 87 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0