Hotărârea nr. 86/2021

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 - Anexa 3.2 cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-7

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 - Anexa 3.2, cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-7

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 32068/22.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 63/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 45/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 79135/16.10.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raport de Specialitate nr. 25666/04.03.2021intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Raport se Specialitate nr. 22056/15.03.2021 intocmit de Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere Adresa Directiei Juridice nr. 17368 din 15.02.2021 prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele Direcției de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru-Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii cu numarul de inregistrare 6048 din 03.02.2021.

Având în vedere Procesul verbal nr. 21701/24.02.2021 si Procesul verbal nr. 21790/24.02.2021 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, completata cu Dispozitia

  • 1 / 3 la H.C.L. nr. 86 din 31 martie 2021

nr. 48 din 22.01.2021 prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cu terenurile cuprinse in Anexele 1-7 (bunuri imobile aflate in evidenta/gestiunea/administrarea Directiei de Arhitectura si Urbanism -Serviciul GIS Cadastru) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • a) Imobilul teren in suprafata de 358 mp, teren situat in Iasi - Str. Saulescu, identificat cadastral in tarlaua T49, parcela CAT 1797- Anexa 1;

  • b) Imobilul teren in suprafata de 313 mp, teren situat in Iasi - strada Vasile Lupu nr. 134, identificat cadastral in tarlaua T50, parcela CAT 2856 - Anexa 2;

  • c) Imobilul teren in suprafata de 217 mp, teren situat in Iasi - Aleea Basarabi, bloc L4 , identificat cadastral in tarlaua T11, parcela CR 928 - Anexa 3;

  • d) Imobilul teren in suprafata de 200 mp, teren situat in Iasi - str. Anastasie Panu , identificat cadastral in tarlaua T23, parcela CAT 738 - Anexa 4;

  • e) Imobilul teren in suprafata de 212 mp, teren situat in Iasi - strada Izvor , identificat cadastral in tarlaua T29, parcela CR 1556 - Anexa 5;

  • f) Imobilul teren in suprafața de 350 mp, teren situat in Iași - strada Radu-Voda nr. 16, bloc 770 , identificat cadastral in tarlaua T35, parcela CAT 1860 - Anexa 6;

  • g) Imobilul teren in suprafata de 265 mp, teren situat in Iasi - Str. Profesor Inculet, identificat cadastral in tarlaua T64, parcela CAT 3220 - Anexa 7.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare, Serviciului GIS Cadastru si Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Serviciul GIS Cadastru si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Andrieș Marius Alin


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 86 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0