Hotărârea nr. 85/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării temporare a CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina din spațiul situat în Iași str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A în spațiul din str. Toma Cozma nr. 4 demisol incinta Centrului Medical Copou

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea relocării temporare a CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina din spațiul situat în Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A în spațiul din str. Toma Cozma nr. 4, demisol, incinta Centrului Medical Copou

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34109/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 62/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 44/29.03.2021 întocmit de Comisia

Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 28841/15.03.2021 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 17528/15.02.2021 formulată de CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

248/30.06.2020 privind aprobarea trecerii în administrarea Universității de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa ” din Iași a imobilului din str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 24678/06.08.2009 încheiat cu CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

1 / 3 la H.C.L. nr. 85 din 31 martie 2021

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 225/30.06.2020 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă relocarea temporară a CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina din spațiul situat în Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A (fostă Bdul Independenței nr. 16), deținut potrivit contractului de concesiune nr. 24678/06.08.2009, în spațiul din str. Toma Cozma nr. 4, demisol, incinta Centrului Medical Copou, înregistrat în domeniul privat al Municipiului Iași și având cod de unitate individuală 19280-C1-U1.

  • (2) Spațiul în care va fi relocată activitatea CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina pe durata executării lucrărilor de reabilitare a imobilului din str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 248/30.06.2020, are suprafața totală de 45,46 mp și se compune din încăperea cu numărul 6 cu suprafața de 25,25 mp (spațiu în folosință exclusivă) și cota-parte de 20,21 mp din încăperile cu numerele 1,2,3,4 (spații de folosință comună), identificat conform releveului ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre.

  • (3) Redevența va fi menținută la nivelul de 5 euro/mp/lună, conform contractul de concesiune nr. 24678/06.08.2009, urmând a fi recalculată corespunzător suprafeței menționată la art.1 lit.b) din prezenta hotărâre (45,46 mp x 5 euro=227,30 euro/lună) .

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul aditional ce se va încheia în baza prezentei hotărâri la contractul de concesiune nr. 24678/06.08.2009.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași si Direcției Exploatare Patrimoniu.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Andrieș Marius Alin


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 85 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0