Hotărârea nr. 84/2021

HOTĂRÂRE privind continuarea raporturilor contractuale cu privire la spațiul din Iași Piața Unirii nr. 12 parter atribuit către Agenția Națională pentru Locuințe

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind continuarea raporturilor contractuale cu privire la spațiul din Iași, Piața Unirii nr. 12, parter, atribuit către Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 28921/15.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 61/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 43/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112772/05.11.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 118038/20.11.2020 intocmit de catre Directia Juridica;

Având în vedere solicitarea nr. 106284/20.10.2020 formulată de Agenția Națională pentru Locuințe;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 282/29.09.2016, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 420/28.09.2018 și contractului de comodat nr.119723/25.11.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 213/31.07.2014 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art. 349-353 și art. 362 alin (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă continuarea raporturilor contractuale cu privire la spațiul din Iași, Piața Unirii nr. 12, parter, atribuit către Agenția Națională pentru Locuințe.

Art.2 Se atribuie în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, spațiul din municipiul Iași, str. Piața Unirii nr. 12, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 11,89 mp și o valoare de inventar de 1189,38 lei, înregistrat sub numărul de inventar 1869 în domeniul privat al statului și în administrarea Municipiului Iași.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Agenția Națională pentru Locuințe are următoarele obligații:

 • a) să folosească bunul în scopul principal, menționată în statul organizației;

 • b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

 • g) să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nu-l deterioreze sau degradeze;

 • i) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun proprietar organizând în acest sens urmărirea curentă a comportării în timp a construcție și efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare ce vor fi consemnate într-un jurnal de intervenții pe toată perioada utilizării;

 • j) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru respectarea normelor de securitate a muncii;

 • k) să suporte costul utilităților consumate, ce vor fi stabilite în baza contractelor încheiate între comodatar și furnizorii de utilități.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu si Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Andrieș Marius Alin

Nr. 84 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0