Hotărârea nr. 82/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018 în sensul retragerii din folosința/exploatarea SC Compania de Transport Public Iași SA a bunurilor de retur proprietatea Municipiului Iași cuprinse in Anexele 1-3 aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1 aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3 in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, în sensul retragerii din folosința/exploatarea SC Compania de Transport Public Iași SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iași, cuprinse in Anexele 1-3; aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1; aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 32767/23.03.2021 initiat de

Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 59/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 41/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30988/18.03.2021, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 32115/22.03.2021 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere adresa nr. 19080/18.02.2021 a Companiei de Transport Public Iași prin care solicită casarea unor mjloace fixe, precum și a unor obiecte de inventar, proprietatea Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmită de Compania de Transport Public Iași, privind casarea unor mjloace fixe, precum și a unor obiecte de inventar, proprietatea Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ale comisiilor de inventariere si a gestionarilor din cadrul Companiei de Transport Public Iasi;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 100098/02.10.2018;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Procedura operationala - CON PO 11/14.01.2020, aprobata la nivelul municipalitatii prin care se stabileste modalitatea de organizare si efectuare a operatiunilor de scoatere din functiune/declasarea si casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a materialelor ce apartin Municipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere preveerile OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere prevederile H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225/2020, privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1. Trecerea in domeniul privat a bunurilor se face in vederea casarii in conditiile legii.

Art.2 (1) Se aproba modificarea Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, în sensul retragerii din folosința/exploatarea SC Compania de Transport Public Iași SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iași, cuprinse in Anexele 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare, prin act aditional.

(2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional a Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018.

Art.3 Se aproba casarea bunurilor cuprinse in Anexele 1 -3, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, respectiv a Procedurii operationale - CON PO 11/14.01.2020, aprobata la nivelul municipalitatii prin care se stabileste modalitatea de organizare si efectuare a operatiunilor de scoatere din functiune/declasarea si casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a materialelor ce apartin Municipiului Iasi.

Art.4 Bunurilor cuprinse in Anexele 1-3, vor fi preluate pe baza de proces verbal si inregistrate in gestiunea Directiei de Evidenta Patrimoniu Public si Privat in vederea initierii procedurii de casare de catre comisia numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Iasi. Pana la casarea efectiva a acestora, bunurile raman in custodia Companiei de Transport Public Iasi.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Companiei de Transport Public Iași SA; Comisiei de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; Compania de Transport Public Iași SA si Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Andrieș Marius Alin


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 82 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5