Hotărârea nr. 80/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (17poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic “Petru Poni” din Iași B-dul Socola nr.110 proprietatea Municipiului Iasi Cartea Funciară nr.167962

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spatii, construcții și terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, identificate conform anexei la prezenta hotărâre (17poziții), situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic “Petru Poni” din Iași, B-dul Socola nr.110, proprietatea Municipiului Iasi, Cartea Funciară nr.167962

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 34053/25.03.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 57/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 39/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 7/30.03.2021 întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 18/29.03.2021 întocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant-Cute, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere referatul de aprobare nr. 3314/12.01.2021 intocmit de Directia Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 6209/19.01.2021 al Direcției Juridice,

Avand in vedere solicitarea unității de învățământ al Liceului Tehnologic “Petru Poni” din Iași, privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii, construcții și terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, cu respectarea legislației aplicabile în materie și fără a afecta procesul de învățământ;

Avand in vedere prevederile art.112 alin.6, din Legea educației nr.1/2011, pus în aplicare prin Procedura de elaborare a Avizului Conform, precum și condițiile necesare acordarii acestuia (Ordinul M.E.C. nr. 5819 / 2016), cu toate modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 2 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5819/2016, prin care ”Avizul Conform al Ministerului Educatiei și Cercetării se emite la “solicitarea autorităților administrației publice locale/judetene”.

Avand in vedere art.4 lit.f) din Ordinul M.E.C. nr.5819 / 2016 „schimbarea destinatiei unor spatii , constructii si terenuri, se va face pe o perioada determinata “ maxim 5 ani pentru desfășurarea altor activități”;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 212/2018 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere prevederile art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.868 din Codul Civil;

Avand in vedere prevederile Horararii Consiliului Local Iasi nr. 390/2020 privind taxele si impozitele locale;

Avand in vedere prevederile art. 455 alin 2 ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă propunerea de schimbare temporară a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic “Petru Poni” din Iași, identificate conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre (17 poziții), din spații aferente procesului de învățământ, în spații cu altă destinație, în vederea închirierii și utilizării temporare pentru activități instructiv-educative, sport și comerț, activități aducătoare de venituri, fară a afecta procesul de învațământ.

Art.2 Schimbarea temporară a bazei materiale (spatii, construcții si terenuri), se face pe o perioadă determinată de 5 (cinci) ani, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetarii nr. 5819/2016(art.4 lit.f ).

Art.3 Schimbarea bazei materiale, operează de la data emiterii Avizului Conform eliberat de catre Ministerul Educatiei și Cercetării.

Art.4 Orice altă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași, contrară sau având același obiect de reglementare, își încetează efectele la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Iasi si Directiei Exploatare Patrimoniu.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iasi si Directia Exploatare Patrimoniu.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Andrieș Marius Alin

Nr. 80 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0


Anexa la HCL nr. 80/31.03.2021

(17 poziții)

LICEUL TEHNOLOGIC „ PETRU PONI”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporară de destinatiei

Nr crt

Spatiu propus închirierii

Suprafata (mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1.

Sala de sport

208mp

Sala de sport

Activitați sportive

2.

teren

30 mp

Bd.Socola nr.61A

comerț

3.

teren

20 mp

Bd.Socola nr.61A

comerț

4.

teren

75mp

Str.Bucium nr. 30

comerț

5.

teren

40 mp

Bd.Socola nr.61A

comerț

6.

teren sport corp B

2595 mp

Bd.Socola nr.61A

activități sportive

7.

sala curs

559 mp

Bd.Socola nr.61A

învățământ

8.

sala curs

702 mp

Bd.Socola nr.61A

învățământ

9.

sala curs

790,44mp

Bd.Socola nr.61A

învățământ

10.

Cladire laborator

252,52mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

11.

Statie micropilot

231,85mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

12.

cladire camin

800 mp

Sos.Bucium nr.30

poliție

13.

atelier

833,83 parter

Bd.Socola nr.61A

activ.comerț

14.

atelier

570,92 etj.1

Bd.Socola nr.61A

activ.comerț

15.

birou

37 mp

incinta scolii corp B

servicii consultanță

16.

cancelarie

92,16mp

incinta scolii corp B

activitati extrașcolare

17.

teren

40 mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Andrieș Marius Alin