Hotărârea nr. 8/2021

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași la Societatea TEHNOPOLIS S.R.L.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași la Societatea TEHNOPOLIS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind împuternicirea domnului Gabriel Teodorescu, în calitate de reprezentant, persoană fizică, al Consiliului Local al Municipiului IAȘI, să exercite, în numele și pentru acesta, atribuțiile specifice administratorului și asociatului unic, în cadrul Societății TEHNOPOLIS S.R.L.;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica -Biroul Guvernanta Corporativa, inregistrat sub nr. 5749/19.01.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice înregistrat sub nr.122317 din 04.12.2020;

Având în vedere adresa nr. 102911/09.10.2020 emisă de Societatea TEHNOPOLIS S.R.L. și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Iași sub nr.102911/09.10.2020, prin care se aduce la cunoștință încetarea mandatului reprezentantului administratorului și asociatului unic - Consiliul Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Contractul în participațiune încheiat în data de 18 iulie 2003;

Având în vedere Contractul de societate, autentificat sub nr.7442 din 18 august 2004 și Actul adițional nr.1/2005;

Având în vedere Contractul de administrare nr.10510/2004;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.349/17.09.2008 privind preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipilui Iași nr.310/2019 privind preluarea fără plată de către Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași a părților sociale deținute de Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Având în vedere Actul constitutiv actualizat, al Societății Tehnopolis S.R.L., nr. 2878, autentificat în data de 20 decembrie 2019;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V Administrarea bunurilor altuia, art.792- art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă împuternicirea domnului Gabriel Teodorescu, în calitate de reprezentant, persoană fizică, al Consiliului Local al Municipiului IAȘI, să exercite, în numele și pentru acesta, atribuțiile specifice administratorului și asociatului unic, în cadrul Societății TEHNOPOLIS S.R.L.

Art. 2. Mandatul reprezentantului administratorului și asociatului unic al Societății TEHNOPOLIS S.R.L începe de la data aprobării prezentei și se desfășoară pe întreaga durată a mandatului Consiliul Local al Municipiului Iași, legal constituit la data de 23 octombrie 2020.

Art. 3. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

Art. 4. Actul constitutiv al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna consilier juridic Cătălina Mihaela Cazacu să reprezinte Municipiul Iași și S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 8 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

8

Abțineri

0