Hotărârea nr. 77/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (14 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Ioan C. Stefanescu” din Iași B-dul Socola nr. 51 - 53 proprietatea Municipiului Iași Cartea Funciară nr. 154064

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii, construcții și terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, identificate conform anexei la prezenta hotărâre (14 poziții), situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Ioan C. Stefanescu” din Iași, B-dul Socola nr. 51 - 53, proprietatea Municipiului Iași, Cartea Funciară nr. 154064

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 33793 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 54/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 36/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 15/29.03.2021 întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 4/30.03.2021 întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6174/19.01.2021, întocmit de Direcția Juridica - Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3317/12.01.2021 întocmit de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea unității de învățământ al Colegiului Tehnic “Ioan C.Stefanescu”, privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii, construcții și terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, cu respectarea legislației aplicabile în materie și fără a afecta procesul de învățământ;

Având în vedere prevederile art.112 (alin.6), din Legea educației nr.1 /2011, pus în aplicare prin Procedura de elaborare a Avizului Conform, precum și condițiile necesare acordarii acestuia (Ordinul M.E.C. nr. 5819 / 2016), cu toate modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. nr. 2 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5819/2016, prin care ”Avizul Conform al Ministerului Educatiei și Cercetării se emite la “solicitarea autorităților administrației publice locale / judetene”;

Având în vedere prevederile art.4 lit.f din Ordinul M.E.C. nr. 5819 / 2016 „schimbarea destinatiei unor spatii , constructii si terenuri, se va face pe o perioada determinata “ maxim 5 ani pentru desfășurarea altor activităti”;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 287 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Art. 868 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.390/2020 privind taxele si impozitele locale;

Având în vedere prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare temporară a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Ioan C. Stefanescu” din Iași, identificate conform anexei la prezenta hotărâre (14 poziții), din spații aferente procesului de învățământ, în spații cu altă destinație, în vederea închirierii și utilizării temporare pentru activități instructiv-educative, sport și comerț, activități aducătoare de venituri, fară a afecta procesul de învațământ.

Art. 2. Schimbarea temporară a bazei materiale (spatii, construcții si terenuri), se face pe o perioadă determinată de 5(cinci) ani, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetarii nr.5819/2016 (art.4 lit.f ).

Art. 3. Schimbarea bazei materiale, operează de la data emiterii Avizului Conform eliberat de catre Ministerul Educatiei și Cercetării.

Art. 4. Orice altă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași, contrară sau având același obiect de reglementare, își încetează efectele la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Colegiului Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi; Directiei Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi; Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 77 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 77/31.03.2021

Lista cu spațiile propuse pentru schimbarea temporară a destinației bazei materiale situate în incinta Colegiului Tehnologic Ioan C. Stefanescu (14 poziții)

Nr. crt.

Spatiu temporar disponibil in vederea valorificarii

Suprafata (mp)

Amplasare

Gen de activitate

0

1

2

3

4

1.

Sala de sport

574 mp

B-dul Socola nr.51-53

Activitati sportive

2.

Camin elevi 1

140 mp

B-dul Socola nr.51-53

Cazare, activitati de invatamant

3.

Camin elevi 2

430 mp

B-dul Socola nr.51-53

Cazare, activitati de invatamant

4.

Sali de curs

270 mp

B-dul Socola nr.51-53

Cladire Scoala

Activitati educative

5.

Spalatorie

192 mp

B-dul Socola nr.51-53

Depozitare, productie,prestari servicii

6.

Atelier

205 mp

B-dul Socola nr.51-53,

Atelier 2

Depozitare, productie,prestari servicii

7.

Magazii

45 mp

B-dul Socola nr.51-53,

Atelier 2

Depozitare, productie,prestari servicii

8.

Sala de mese Cantina

395 mp

B-dul Socola nr.51-53, Cladire Cantina

Activitati educative, prestari servicii

9.

Magazii

245 mp

B-dul Socola nr.51-53

Cladire Cantina

Activitati comerciale, activitati diverse

10.

Chiosc metalic

13 mp

B-dul Socola nr.51-53

Activitati comerciale, activitati diverse

11.

Atelier mecanic

40 mp

B-dul Socola nr.51-53, Cladire atelier

Depozitare, productie,prestari servicii

12.

Atelier sudura

12 mp

B-dul Socola nr.51-53, Cladire atelier

Depozitare, productie,prestari

servicii

13.

Cabinet scolar

13 mp

B-dul Socola nr.51-53, Clădire Scoala

Activitati comerciale, activitati diverse

14.

teren sport

800 mp

B-dul Socola nr.51-53,

Activitati sportive

Presedinte de Sedinta Alin Marius Andries Consilier local,