Hotărârea nr. 75/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea calendarului de evenimente publice organizate în luna aprilie 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea calendarului de evenimente publice organizate în luna aprilie 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34079 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 52/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 34/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 13/29.03.2021 întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30713/18.03.2021, intocmit de Biroul Evenimente Publice;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29978/17.03.2021, întocmit de Direcția Relatii Publice si Transparenta Decizionala - Biroul Evenimente Publice;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30198/17.03.2021, întocmit de Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale - Serviciul Financiar;

Având în vedere Adresa nr. 26112/05.03.2021 transmisă de către Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național “Moldova” Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor publice organizate în luna aprilie 2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectelor vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, art. bug. 20.01.30 - poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Relații Publice și Transparență Decizională, Direcției Juridice, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Servicii Publice Iași SA; Biroului Evenimente Publice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Direcția Juridică, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Servicii Publice Iași SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 75 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 75/31.03.2021

Calendarul de evenimente publice organizate în luna aprilie 2021

Nr. crt

Eveniment

Perioada și Locația

Organizator

Contribuție Municipiul Iași

1.

Ouă încondeiate

17 - 18 aprilie Esplanada Palatului Culturii

Muzeul Etnografic al Moldovei

logistică

2.

Sărbătoarea Florilor - FloralIS

22 - 25 aprilie Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt - zona pietonală

Municipiului Iași

Presedinte de Sedinta Alin Marius Andries Consilier local,