Hotărârea nr. 74/2021

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 16/29.01.2021 – Lista unităţilor de invăţământ pentru activitati extrascolare din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2021 - 2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 16/29.01.2021 - Lista unităților de învățământ pentru activitati extrascolare din Municipiul Iași pentru anul scolar 2021 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34067 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 51/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 33/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 12/29.03.2021 întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Serviciul Investitii Proprii;

Având în vedere Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, înregistrat sub nr. 30100 /17.03.2021;

Avand in vedere adresa nr. 25469 /04.03.2021 trimisa de către Inspectoratul Scolar Judetean prin care se solicita includerea in lista unitatilor pentru activitati extrascolare din Municipiul Iasi a Centrului Judetean de Excelenta Iasi pentru anul scolar 2021 - 2022, -urmare emiterii ordinului de ministru al educatiei si cercetarii nr. 5956/04.11.2020 prin care a fost infiintat acest centru ce isi desfasoara activitatea didactica din semestrul II al anului scolar 2020 - 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completeaza Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 16/29.01.2021-Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru activitati extrascolare din Municipiul Iași pentru anul scolar 2021 - 2022, dupa cum urmeaza:

ANEXA 3 - lista unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare

Nr crt

Denumire unitate

1

PALATUL COPIILOR

2

CLUBUL SPORTIV SCOLAR "UNIREA " IASI

3

CLUBUL SPORTIV SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"IASI(arondata Clubului Sportiv Scolar "Unirea" Iasi)

4

CLUBUL SPORTIV SCOLAR IASI(arondata Clubului Sportiv Scolar "Unirea" Iasi)

5

CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA IASI

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2021 - 2022.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 74 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0