Hotărârea nr. 72/2021

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34672 din 26.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 49/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 31/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 9/29.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele formulate, aprobate și consemnate în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, în sensul că se vor desemna 2 membri titulari : Domnul Calin Scripcaru, consilier local din partea PNL si Domnul Silviu Andrei Munteanu, din partea USR PLUS, ca reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Iasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic ” I.C. Parhon” ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 34426/26.03.2021, intocmita de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34428/ 26.03.2021, intocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 34634/26.03.2021, întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere adresa nr. 2533/26.03.2021 transmisă de Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 34232/26.03.2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație al Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iași:

Membri: Călin Scripcaru, consilier local din partea PNL;

Silviu Andrei Munteanu, din partea USR PLUS.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 250/2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate în art. 1 și 2 al prezentei Hotărâri, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Spitalului Clinic “ I. C. Parhon “ Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alin Marius Andries Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 72 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

23

Împotrivă

2

Abțineri

0