Hotărârea nr. 71/2021

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/26.02.2021 (privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/26.02.2021 (privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al

Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic de Recuperare Iași)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 33960 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 48/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 30/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 8/29.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată, aprobată și consemnată în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași din data de 26.02.2021, în sensul că se desemnează, domnul Liviu Mihai Gavril ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași ;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 33416 din 24.03.2021, intocmită de catre Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhiva, Evidenta Dispozitii ;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33417din 24.03.2021 ;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33419 din 24.03.2021, intocmit de catre Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhiva, Evidenta Dispozitii ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.02.2021, astfel:

Se va citi corect:

Art. 1. (1) Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași:

Membru: Răzvan Timofciuc - consilier local

Membru : Liviu Mihai Gavril

Art. 2. Se modifică alin. (2) din Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 26.02.2021, care va avea următorul conținut:

“(2) Reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, vor fi neremunerați pe perioada mandatului. „

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 26.02.2021, rămân nemodificate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Spitalului Clinic de Recuperare Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 71 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0