Hotărârea nr. 7/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul III aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul III aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, inregistrat sub nr. 105423/16.10.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105424 din 16.10.2020 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Legii nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4,5,6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Având în vedere prevederile Ordinului MMP nr. 3299 din 28 august 2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Având în vedere prevederile Ordinului MMAP nr. 1206 din 11 august 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ -teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 292 din 27 iulie 2018 privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018-2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul pentru Trimestrul III aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Iași, Agenției pentru Protecția Mediului Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare - Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și instituțiile/operatorii responsabili cu aplicarea măsurilor din plan.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 7 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

18

Împotrivă

8

Abțineri

0