Hotărârea nr. 69/2021

HOTĂRÂRE privind parteneriatul pentru dezvoltare locală din cadrul proiectului cu titlul “IAȘI-SMART HEALTH CITY”- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice - apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind parteneriatul pentru dezvoltare locală din cadrul proiectului cu titlul “IAȘI-SMART HEALTH CITY”- Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice - apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34115 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 46/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 28/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 7/30.03.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32.063/22.03.2021 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32.064/22.03.2021, întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

Având în vedere Adresa nr. 27.290/10.03.2021 transmisă de reprezentantul Clusterului IMAGO-MOL, pentru solicitarea încheierii unui acord de parteneriat pentru dezvoltare locală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală din cadrul proiectului cu titlul “IAȘI-SMART HEALTH CITY”, dintre Municipiul Iași și Clusterul IMAGO-MOL, acord care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze documentele necesare depunerii spre finanțare a proiectului “IAȘI-SMArT HEALTH CITY”- Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice - apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 69 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 69/31.03.2021

ACORD DE PARTENERIAT

pentru dezvoltare locală

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

Părțile

 • 1. Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL), cu sediul în Iasi, str. Universității, nr. 16, CUI 31425214, înregistrat in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.198/A/25.09.20212, reprezentată legal de șef lucrări doctor Vasile FOTEA, în calitate de președinte., având calitatea de Lider al parteneriat/Lider al parteneriatului pentru dezvoltare locala (aplicantul proiectului);

 • 2. Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul. Ștefan cel Mare Și Sfânt, nr. 11, județul Iași, RO-700064, reprezentată legal de dl Mihai CHIRICA, în calitate de Primar, având calitatea de Partener de dezvoltare locală;

au convenit următoarele:

Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „IAȘI -SMART HEALTH CITY", depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate),

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Partenerii trebuie să contribuie la susținerea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener in cadrul PDL:

Organizația Roluri și responsabilități

Lider        de I. Se implică în realizarea următoarelor activități:

parteneriat      Activități desfășurate înainte de depunerea cererii de finanțare

(aplicant      al

proiectului) Identificarea nevoilor existente pe domeniul politicilor locale pe domeniul sănătății, analizarea stadiului elaborării și implementării strategiilor locale relevante, analizarea inițiativelor implementate până în present

Activități planificate după depunerea cererii de finanțare

 • 1. Activități de dezvoltare colaborativă a componentei de sănătate în cadrul strategiilor de dezvoltare urbană ale municipiului Iași

Subactivitatea 1.1 Constituirea Grupului de Lucru Consultativ in domeniul strategiei locale de sănătate, cu accent pe conceptul de smart health

Subctivitatea 1.2 Organizarea de sesiuni de lucru pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte in domeniul smart health pentru completarea secțiunii dedicate sănătății din SIDU Iasi

 • 2. Activități de formare in domeniul tematicii smart health

Subactivitatea 2.1 Organizarea unei sesiuni de formare în domeniul smart health (concepte, aplicații, beneficii)

Subactivitatea 2.2 Organizarea unei sesiuni de formare pe tema patient empowerment

Subactivitatea 2.3 Organizarea unei sesiuni de formare in domeniul analizei politicilor publice locale

 • 3. Activități de informare si antrenare a comunității locale in dezvoltarea de inițiative circumscrise conceptului de Iasi Smart Health city

Subactivitatea 3.1 Cartografierea digitală a inițiativelor locale în domeniul smart health din partea serviciilor publice, mediului academic sau privat, respectiv din zona mediului civic

Subactivitatea 3.2 Realizarea unui platforme de interacțiune cu cetatenii pentru monitorizarea și evaluarea independenta a politicilor și strategiilor la nivel local pe domeniul sănătății

Subactivitatea 3.3 Organizarea unui hackathon pentru a genera si colecta inițiative de digitalizare a serviciilor medicale, ale căror implementare vor contribui la atingerea obiectivului Iași Smart Health City

 • 4. Activități de management al proiectului

Subactivitatea 4.1 Managementul tehnic al proiectului (monitorizare, control si raportare)

Subactivitatea 4.2 Managementul financiar al proiectului

Subactivitatea 4.3 Managementul achizițiilor proiectului

 • 5. Activități de informare si publicitate

Subactivitatea 5.1 Organizarea și susținerea unei conferințe de lansare a proiectului

Subactivitatea 5.2 Realizarea si diseminarea de materiale de promovare online si offline (afișe, anunțuri de presa și secțiuni website)

Subactivitatea 5.3 Organizarea și susținerea unei conferințe de închidere a proiectului pentru diseminarea rezultatelor obținute

 • 6. Activitati de cheltuieli indirecte

Subactivitatea 6.1 Activități suport pentru activitățile directe ale proiectului.

Partener    de    I. Colaborează cu echipa Liderului de parteneriat în susținerea și

dezvoltare              promovarea activităților proiectului, conform Regulamentului de

locală                   organizare și funcționare a parteneriatului pentru dezvoltare locală,

propus în cadrul proiectului “IAȘI - SMARTHEALTH CITY”

II. Municipiul Iași, având calitatea de Partener de dezvoltare locală, NU este implicat financiar în derularea/implementarea activităților proiectului.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la 6 luni după data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite susținere și promovare din partea Partenerului de dezvoltare locală pentru implementarea proiectului.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • a. Liderul de parteneriat (aplicatul proiectului) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (1) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități), trebuie să fie dezbătute cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către AMPOCA/OI .

 • (2) Liderul de parteneriat (aplicatul proiectului) este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCA/OI.

Art. 7. Drepturile și obligațiile Partenerului de dezvoltare locală

 • A. Drepturile Partenerului de dezvoltare locală - Municipiul Iași

 • (1) Municipiul Iași are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, indicatori, rezultate etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/ Organismul intermediar.

 • (2) Municipiul Iași are dreptul să solicite Liderului de parteneriat (aplicantul proiectului) informații despre progresul proiectului.

 • B. Obligațiile Partenerului de dezvoltare locală - Municipiul Iași

Municipiul Iași va furniza liderului de parteneriat informațiile pe care le deține pentru implementarea cu succes a proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului. De asemenea, participa prin reprezentanți desemnați în activitățile in care este invitat (activități de consultare, formare si informare).

Art. 8. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 9. Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Art. 10. Dispoziții finale

 • a. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături reprezentanți legali

Lider de parteneriat pentru dezvoltare locală

Clusterul IMAGO-MOL

Vasile Fotea, președinte

Semnătura

Data și locul semnării

IAȘI

Partener dezvoltare locală

Municipiul Iași

Mihai CHIRICA, Primar

Semnătura

Data și locul semnării

IAȘI

1

Presedinte de Sedinta Alin Marius Andrieș Consilier local,