Hotărârea nr. 68/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Auditului termoenergetic rețele pentru anul 2019” și a pierderilor tehnologice aferente rețelelor de transport și distribuție a energiei termice produsă în cogenerare și a pierderilor tehnologice pentru centralele termice și a rețelelor de distribuției aferente

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ”Auditului termoenergetic rețele pentru anul 2019” și a pierderilor tehnologice aferente rețelelor de transport și distribuție a energiei termice produsă în cogenerare și a pierderilor tehnologice pentru centralele termice și a rețelelor de distribuției aferente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34075 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 45/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 27/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32969/24.03.2021, intocmit de catre Directia Juridica - Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate ;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27612 / 10.03.2021;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 27613/10.03.2021, elaborata de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere Adresa SC Veolia Energie Iași SA privind avizarea Auditului termoenergetic a rețelelor pentru anul 2019 de către ANRE;

Având în vedere Auditul termoenergetic a rețelelor pentru anul 2019 elaborat de INCDE-ICEMENERG București, înregistrat la Primăria Municipiului Iași sub nr.127663/17.12.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „ Auditul termoenergetic a rețelelor pentru anul 2019" pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică-SACET, aflat în administrarea și exploatarea SC Veolia Energie Iași SA, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă pierderile tehnologice aferente rețelelor de transport și distribuție a energiei termice produsă în cogenerare, conform bilanțului termoenergetic întocmit de către INCDE-ICEMENERG București, astfel:

  • - pierderile totale pe rețeaua de transport sunt de 64.723,6 Gcal ( 21,47%);

  • - pierderile totale pe rețelele de distribuție sunt de 40.224,9 Gcal ( 24,26%).

Art. 3. Se aprobă pierderile tehnologice pentru centralele termice de cvartal și rețeaua de distribuției aferentă în cuantum de 275,8 Gcal (14,24%).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare, S.C. Veolia Energie Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Veolia Energie Iași S.A., Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Directia Generală Tehnică si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Alin Marius Andries Consilier local,

Nr. 68 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5