Hotărârea nr. 67/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE SALA DE

SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34118 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 44/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 26/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 12/30.03.2021 întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 2/30.03.2021 întocmit de Comisia De pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32741 /23.03.2021 intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Biroul Analiza, Avizari Tarife si Ajutor de Stat ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 28341/12.03.2021, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii Proprii;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 28356/12.03.2021, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii Proprii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul CTE nr. 61638/24.06.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru investiția: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 8.568.337,17lei cu TVA, din care C+M = 7.175.987,85 lei cu TVA și Devizul general conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru investiția CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI, conform Anexei 3 la prezenta hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 67 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 67/31.03.2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU”

IAȘI

Indicatori tehnico - economici

Proiectul

Cost estimat fără TVA (EURO)

Cost estimat cu TVA (EURO)

Cost estimat fără TVA (LEI)

Cost estimat cu TVA (LEI)

CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI

1.475.893,82

1.753.543,00

7.211.659,99

8.568.337,17

Cursul bnr 11 martie 2021 = 4.8863 lei/euro

Din care: C+M 6.030.241,89 lei fără TVA (7175987,85 lei TVA inclus)

INDICATORI TEHNICI:

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ                          =

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFAȘURATĂ              =

Suprafață de teren

Procentul de ocupare a terenului - POT

Coeficientul de utilizare a terenului - CUT

Durata estimata de realizare a proiectului este de 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alin Marius Andries

Consilier local

1508,00 mp

1976,00 mp

=9070,00 mp

=36,75 %

=0,72 mp/ADC