Hotărârea nr. 65/2021

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32314 din 23.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 42/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 24/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele formulate, aprobate și consemnate în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se constituie Comisia de selecție care va functiona pentru Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si care va avea următoarea componență:

> Președinte : Gabriel Teodorescu - Director Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

> Membri: - Silviu Apostol, consilier local din partea PNL;

  • - Razvan Timofciuc, consilier local din partea USR PLUS;

  • - Elvira Rotundu, consilier local din partea PSD;

  • - Florin Briaur, consilier local din partea PMP;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 122276/04.12.2020 întocmit de către Directia Juridica - Biroul Guvernanta Corporativa;

Având în vedere Raportul de specialitate, nr. 16946/12.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanta Corporativa ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.152/27.06.2013 privind înființarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere adresa nr.15694/04.11.2020, a Societății Compania de Transport Public Iași S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr.112559/05.11.2020, de informare asupra încetării prin demisie a mandatului domnului Marius-Sorin Dangă din funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.T.P.I S.A.;

Având în vedere Hotărărea A.G.A. nr.144 din 04.11.2020, a Societății Compania de Transport Public Iași, privind componența Consiliului de Administrație începând cu data de 02.11.2020;

Având în vedere cererea de renunțare nr.15496/02.11.2020 a domnului Dangă Marius Sorin la funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație la S.C.T.P.I. S.A.;

Având în vedere Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792 - art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Transport Public Iași S.A în vederea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație.

Art. 2. (1) Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. se va realiza de către un expert independent în consultare cu Comisia de selecție înființată conform H.C.L. nr.355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare și modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018.

(2) Comisia de selecție care va functiona pentru Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A., va avea următoarea componență:

  • > Presedinte : Gabriel Teodorescu - Director Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

  • > Membri: - Silviu Apostol, consilier local din partea PNL;

  • - Razvan Timofciuc, consilier local din partea USR PLUS;

  • - Elvira Rotundu, consilier local din partea PSD;

  • - Florin Briaur, consilier local din partea PMP.

(3) Expertul independent va fi contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Iași, Comisia de selecție și structura de Guvernanță Corporativă să întocmească și să aprobe conform atribuțiilor din Componenta inițială a Planului de selecție: Planul de selecție, Profilul candidatului, Raportul final precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. (1) Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iasi S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul avocat Ovidiu Straciug să reprezinte Municipiul lași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 65 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0