Hotărârea nr. 64/2021

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Municipiul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Municipiul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34103 din 25.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 41/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 23/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 31372/19.03.2021 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31396/19.03.2021 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Raportul de specialitate, nr. 32971/24.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 742 / 2014 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, domnul Primar Mihai CHIRICA;

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Consiliului Județean Iași - Unității de Implementare a Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași ” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alin Marius Andries

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 64 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0