Hotărârea nr. 63/2021

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru „INCUBATORUL DE AFACERI CREATIVE INDUSTRIES HUB IAȘI” prin fondator SC TOTAL PRIM EXPERT SRL reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren datorate către bugetul local pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2023

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru „INCUBATORUL DE AFACERI CREATIVE INDUSTRIES HUB IAȘI” prin fondator SC TOTAL PRIM EXPERT SRL reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren datorate către bugetul local, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2023

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32331 din 23.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 38/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 20/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași înregistrat cu nr. 8963/18.01.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8964 /18.01.2021 întocmit de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Taxe si Impozite Locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Art. 4, alin. (2) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneL 352/1 din 24.12.2013, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în cee ace privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Cererea nr. 122591/04.12.2020 depusă de SC Total Prim Expert SRL;

Având în vedere Studiul de oportunitate nr. 6259/13.01.2021 al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, prin care se solicită acordarea unui ajutor de minimis individual pentru SC Total Prim Expert SRL, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2023;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 554/10.02.2021 și adresele de informarea Consiliului Județean și a Instituției Prefectului (cu confirmare de primire, înregistrate cu nr. 6199/13.01.2021, 6202/13.01.2021);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adopta acordarea unui ajutor de minimis individual pentru „Incubatorul de afaceri Creative Industries Hub Iași” prin fondator SC Total Prim Expert SRL, CUI 22521670, cu sediul în șos. Nicolina nr. 33, bl. 968, et.3, ap.7, Mun. Iași, în calitatea sa de deținător al Titlului de incubator de afaceri specific sectorului creativ nr. A005/2020, reprezentând scutirea de la plata impozitui pe clădiri și a impozitului pe teren datorate către bugetul local, pentru perioada 01.01.2021 -31.12.2023 conform procedurii din ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se adoptă bugetul Schemei în cuantum de 77212. lei, respectiv 15543 euro, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2023.

(2) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren se acordă în baza prezentei scheme și se aplică începând cu 01 ianuarie 2021.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 63 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA la Hotararea Consiliului Local Nr. 63 din 31 martie 2021

PROCEDURA

privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru „INCUBATORUL DE AFACERI CREATIVE INDUSTRIES HUB IAȘI” prin fondator

SC TOTAL PRIM EXPERT SRL reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren datorate către bugetul local, pentru perioada 01.01.202131.12.2023

Art. 1. - DISPOZIȚII GENERALE

(1)a)Prezenta procedură instituie un ajutor de minimis individual pentru SC Total Prim Expert SRL constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent clădirii și terenului cu destinația de incubator de afaceri, situat în Iași, b-dul Nicolae Iorga nr.8B, conform art. 456 alin. (1), lit. i), respectiv art. 464, alin. (1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

b)Beneficiarul ajutorului de minimis individual este SC Total Prim Expert SRL, CUI 22521670, cu sediul în Iași, șos. Nicolina nr. 33, bl. 968, et.3, ap.7.

(2)Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), respectiv a modificărilor intervenite ca urmare a Regulamentului nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale;

(3)Prezenta procedură nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013;

Art. 2. - OBIECTIVUL AJUTORULUI DE MINIMIS

(1)Obiectivul general al prezentului ajutor de minimis individual constă în creșterea competitivității economice din Municipiului Iași și reducerea ratei șomajului prin crearea de noi locuri de muncă.

(2)Obiectivele specifice sunt:

a)dezvoltarea infastructurii sociale și de afaceri,

b)îmbunătățirea mediului de afaceri prin exploatarea potențialului economic al regiunii,

c)stimularea competitivității și eficienței IMM-urilor,

d)dezvoltarea mediului de afaceri.

Art. 3. - BAZA LEGALĂ

Baza legală a acordării ajutorului este constituită din:

a)art. 456, alin. (1), lit. i), respectiv art. 464, alin.(1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b)art. 4, alin. (2) din Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri,

c) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante;

d)art. 3, alin. (3) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

e)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

f)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ți completările ulterioare;

g)Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea publică ce implementează prezenta procedură de ajutor de minimis individual este Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art. 4. - DEFINIȚII

a)Ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă (astfel cum această noțiune este definităprin O.U.G. nr. 77/2014 procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare), care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

b)Ajutor de minimis reprezintă - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;

c)Întreprindere unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  • - o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

  • - o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei întreprinderi;

  • - o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  • - o întreprindere care este acționar sau asociat al unei înteprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați al acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociatiilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice.

d)Incubatorul de afaceri - structură de sprijin al afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;

  • e)Fondator - persoana juridică de drept privat care înființează un incubator de afaceri;

f)Titlu de incubator de afaceri - documentul emis de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediul de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;

g)Perioada de valabilitate a Titlului de incubator de afaceri - perioada cuprinsă între data eliberării titlului și data expirării titlului, menționată în mod expres în titlu;

h)Furnizorul ajutorului de minimis - Municipiul Iași;

i)Administratorul procedurii de acordare a ajutorului de minimis - Consiliul Local al Municipiului Iași;

j)Facilitate fiscală - scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren datorat de fondatorul incubatorului de afaceri;

k)Produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

l)Prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

m)Comercializarea produselor agricole - deținerea sau obținerea unui produs agricol în vedrea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

n)Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro.

Sumele totale pentru care se acordă ajutorul de minimis individual sunt cele care reprezintă impozitul pe clădiri 74844 lei (15065 euro) și impozitul pe teren 2368 lei (478 euro).

Art. 5. - DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură de ajutor de minimis individual se adresează „Incubatorului de afaceri Creative Industries Hub Iași” prin fondator SC Total Prim Expert SRL care îndeplinește criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis.

Art. 6. - Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a)ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a

Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;

b)ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c)ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  • -atunci când valoarea ajutorului este stablită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse, achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

  • -atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d)ajutoarele destinate activităților legate de export către state terțe sau State Membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e)ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale în fața produselor importate;

Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.

Art. 7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANT

(1)Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură, SC Total Prim Expert SRL trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)este legal constituită în România și își desfășoară activitatea în România;

b)este eligibilă pentru finanțare conform prevederilor art. 456, alin. (1), lit. i), respectiv art. 464, alin. (1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

c)deține Titlul de incubator de afaceri;

d)este titularul obligației de plată al impozitului pe clădire și pe teren în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

e)nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

f)valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro;

g)beneficiarul nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nici o restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

h)reprezentantul legal al înteprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de judeată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

i)reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

j)nu se află în dificultate, conform Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249 din 31.07.2014);

k)valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

(2)Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de lege:

a)Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, aferentă clădirii utilizată ca incubator de afaceri, în conformitate cu art. 456, alin.(1), lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b)Scutirea de la plata impozitului pe teren, pentru terenul aferent incubatorului de afaceri, în conformitate cu art. 464, alin.(1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

(3)Consiliul Local al Municipiului Iași prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași- Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice este responsabil de verificarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului. Această verificare se efectuează anterior acordării sprijinului prevăzut de prezenta procedură.

ART. 8. MODALITATEA ACORDĂRII AJUTORULUI DE MINIMIS

(1)Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădiri/impozitului pe teren, beneficiarul ajutorului de minimis individual SC Total Prim Expert SRL va depune la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași- Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice cererea de acordare a ajutorului, însoțită de următoarele documente justificative:

a)declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului că acesta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că entitatea nu are activitățile suspendate sau alte situații smilare reglementate de lege;

b)declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, că solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emis ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene sau a oricărui alt furnizor sau în cazul în care a făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

c)declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității privind ajutoarele de minimis primite/solicitate de beneficiarul ajutorului, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs);

d)o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea de acordare a ajutorului;

Notă: Declarațiile pe propria răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris autentificate la notar.

Orice alte documente necesare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta măsură de sprijin.

(2)Cuantumul de ajutor de minimis individual va fi de până la 200.000 euro.

(3)Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel: Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

(4)În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de procedurile schemei, nici chiar pentru acele fracțiuni din ajutor care nu depășește acest plafon.

(41)În cazul fuziunilor sau a achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

(42)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprindrii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă,

ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(43)Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro, echivalent în lei.

(44)Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capitalul de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

  • (55) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia (01.01.2021-31.12.2023), este de 77212 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, respectiv 15543 euro.

(56)Ajutorul de minimis individual se va acorda după ce se va verifica, pe baza declarației pe proprie răspundere a întreprinderii, dar și prin alte mijloace, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei exerciții financiare, inclusiv anul financiar în curs, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro, echivalent în lei.

(6)Pentru acordarea scutirii de la plată a impozitului pe clădiri respectiv a impozitului pe teren documentele vor fi depuse la compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, conform art.8 alin.(1) din procedură.

(7)În cazul în care documentele pentru acordare de facilități fiscale nu sunt complete, nu conțin informații corecte sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, compartimentul de specialitate, va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau a documentației.

(8)Acordarea ajutorului de minimis se realizează sub forma scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorat bugetul local de SC Total Prim Expert SRL -benficiarul ajutorului, în calitatea sa de fondator al „Incubatorului de afaceri Creative Industries Hub Iași” în condițiile și limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(9)În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea ajutorului de minimis, supus spre aprobare Primarului Municipiului Iași. În baza referatului de acordare/neacordare, compartimentul de specialitate va proceda la acordarea/neacordarea ajutorului de minimis individual.

(10)Operarea efectivă a ajutorului de minimis va fi efectuată în baza referatului aprobat de către Primarul Municipiului Iași. Obligațiile fiscale ce fac obiectul prezentului ajutor datorate bugetului local al Municipiului Iași, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul ajutor, vor fi scutite de la plată, despre acest lucru fiind înștiințat beneficiarul individual.

(11)Compartimentul de specialitate verifică: veridicitatea declarațiilor depuse de solicitant, precum și respectarea oricărei alte prevederi a ajutorului de minimis individual. De asemenea, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată pentru aplicarea acestei proceduri.

(12)Compartimentul de specialitate va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu se va depăși plafonul corespunzător ajutorului. În cazul în care va constata depășirea acestui plafon, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului care depășește plafonul. Consiliul Local se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului care depășește plafonul corespunzător.

Art. 9. DURATA AJUTORULUI DE MINIMIS

Ajutorul de minimis se acordă în perioada 01.01.2021-31.12.2023..

Art. 10. VALOAREA AJUTORULUI

Valoarea totală a ajutorului de minimis individual pentru incubatorul de afaceri care va fi acordat, în cadrul prezentei proceduri, este de 77212 lei, respectiv 15543 euro.

AN

2021

2022

2023

TOTAL

EURO

3820

5858

5865

15543

Impozit pe cladiri

3665

5700

5700

15065

Impozit pe teren

155

158

165

478

LEI

18597

29290

29325

77212

Impozit pe cladiri

17844

28500

28500

74844

Impozit pe teren

753

790

825

2368

Art.11. TRANSPARENȚĂ ȘI MONITORIZARE

Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de furnizor al ajutorului de minimis, va informa în scris SC Total Prim Expert SRL cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ajutorul de minimis individual va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului Iași.

Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de furnizor are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această procedură.

Art. 12. RAPORTAREA ȘI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS INDIVIDUAL

Raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis individual acordat în baza prezentei proceduri se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completatrea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Furnizorul ajutorului păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei proceduri pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza procedurii. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis individual.

Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei proceduri și să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutorul de minimis individual acordat, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta procedură, precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului de minimis nu au fost respectate de beneficiar.

Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei proceduri de ajutor de minimis individual.

Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis individual, acesta va transmite valori estimative.

Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stocare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

Furnizorul ajutorului de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, modificată și aprobată prin Legea nr. 20/2015.

Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are obligația conform prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin

Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis, de a încărcărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a procedurii de ajutor de minimis individual - în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Furnizorul prezentului ajutor de minimis individual, va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei proceduri și despre caracterul său de minimis, făcând referire la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

Art.13. CONFIDENȚIALITATE

Funcționarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Municipiului Iași au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către solicitanți, în cadrul schemei.

Presedinte de Sedinta

Alin Marius Andries

Consilier local,