Hotărârea nr. 62/2021

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate către bugetul local de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate către bugetul local de

SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32328 din 23.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 37/29.03.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 19/29.03.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași înregistrat cu nr. 8960/18.01.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8961 /18.01.2021 întocmit de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Taxe si Impozite Locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015;

Având în vedere Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneL 352/1 din 24.12.2013, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în cee ace privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 50/2003;

Având în vedere cererea nr. 4894/12.01.2021 depusă de SC Tehnopolis SRL;

Având în vedere Studiul de oportunitate nr. 6260/13.01.2021 al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, prin care se solicită acordarea unui ajutor de minimis individual pentru SC TEHNOPOLIS SRL, reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 586/24.02.2021 și adresele de informarea Consiliului Județean și a Instituției Prefectului (cu confirmare de primire, înregistrate cu nr. 6193/13.01.2021, 6187/13.01.2021);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adoptă acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate către bugetul local de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, conform procedurii din ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se adoptă bugetul Schemei în cuantum de 332237 lei, respectiv 68230 euro pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021.

(2) Scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren se acordă în baza prezentei scheme și se aplică începând cu 01 ianuarie 2021.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 62 din 31 martie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1