Hotărârea nr. 61/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de servitute de trecere asupra unei suprafete de teren de 136 mp din str. Zmeu nr. 2 proprietate publica a Municipiului Iasi catre Statul Român prin Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de servitute de trecere asupra unei suprafete de teren de 136 mp din str. Zmeu nr. 2, proprietate publica a Municipiului

Iași, catre Statul Român, prin Serviciul Roman de Informații - U.M. 0807 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 22957/26.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 34/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22195/24.02.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22631/25.02.2021 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22375 /25.02.2021 intocmit de Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere Adresa 65872/27.06.2018 a Serviciului Roman de Informații - U.M. 0807 Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra unei suprafete de 136 mp, identificata in Anexa 1, care face parte din suprafata totala de 542 mp, din str. Zmeu nr. 2, proprietate publica a Municipiului Iasi, in favoarea Statului Roman, prin Serviciul Roman de Informatii - U.M. 0807 lasi, pentru proprietatea acestuia din str. Grigore Ghica Voda nr. 19, avand nr. cadastral 130991.

  • (2) Dreptul de servitute se constituie pe perioada exercitarii de catre Serviciul Roman de Informatii - U.M. 0807 Iasi a dreptului de administrare asupra imobilului cu nr. cadastral 130991.

  • (3) Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba modelul cadru al Contractului de servitute de trecere, cuprins in Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de servitute de trecere.

Art.4 Încetarea contractului de servitute de trecere poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către proprietar. In aceasta situatie proprietarul terenului va notifica de îndată intentia de a denunta unilateral contractul si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

Art. 5 Contractul de servitute de trecere va fi înregistrat de Serviciul Roman de Informatii - U.M. 0807 Iasi în Cartea funciară.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului lași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Serviciului Roman de Informatii-U.M.0807 Iasi.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Serviciul Roman de Informatii-U.M.0807 Iasi.

Art.8 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Razvan Timofciuc


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 61 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

9