Hotărârea nr. 60/2021

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3

luni incepand cu luna Martie 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 18845/19.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 33/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 18735 din 17.02.2021, intocmit de catre Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhiva, Evidenta Dispozitii;

Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 18737 din 17.02.2021, intocmit de catre Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhiva, Evidenta Dispozitii;

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Iasi nr. 338/23.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al Municipiului Iasi;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier local Andries Marius Alin, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile art. 123,129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ si prevederile art. 9 si 10 din Ordinul nr. 25/14.01.2021, pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ - teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Presedinte de sedință al Consiliului Local al Municipiului lasi domnul consilier local Andries Marius Alin care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2021.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; consilierului local nominalizat la art. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Razvan Timofciuc

Nr. 60 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0