Hotărârea nr. 57/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Ion Roata nr. 18 numar cadastral 128129 elaborat pentru construire locuinta anexe si imprejmuire persoana fizica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi, strada Ion Roata nr. 18, numar cadastral 128129, elaborat pentru construire locuinta, anexe si imprejmuire, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 20085/19.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 28/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 7/25.02.2021 întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul formulat si adoptat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei in sensul ca se considera aliniament principal strada Ion Roata;

Avand in vedere Decizia nr. 89 din 22.01.2019 si Decizia nr. 574 din 09.04.2019 pronuntate de Curtea de Apel Iasi privind continuarea procedurii de aprobare a Planului urbanistic zonal Iasi, strada Ion Roata nr. 18, numar cadastral 128129, elaborat pentru construire locuinta, anexe si imprejmuire, persoana fizica;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 886 din 26.03.2015 si 3921 din 29.11.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 119868/17.12.2015 si nr. 118003 din 22.11.2016 depusa de domnul Paval Corneliu Mihai;

Avand in vedere solicitarea nr. 28122 din 05.03.2020 depusa de domnul Paval Corneliu Mihai prin Avocat Oprea S. Alexandra Teodora;

1 / 4 la H.C.L. nr. 57 din 26 februarie 2021

Avand in vedere somatia nr. 130/2020 depusa la Primaria Municipiului Iasi cu nr. 43945 din 08.05.2020 si nr. 43943 din 08.05.2020 de catre Biroul Executarilor Judecatoresti Asociati Andrei Cezar & Nechifor Ionela in sensul continuarii procedurii pentru solutionarea crereii inregistrate sub nr. 119868/2015 privind emiterea PUZ;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 419 din 23.09.2015;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 207 din 02.09.2020;

Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 03.09.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6244/19.01.2021 si raportul de specialitate nr. 6246/19.01.2021 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizele si acordurile obtinute: 14763/2015 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, 1327/15/SU-IS/2015 si 1326/15/SU-IS/2015 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 633/2015 emis de Telekom, 500/2015 si 3106/2015 emise de E-ON Distributie Romania SA, 73975/2015 emis de Serviciul GIS Cadastru, 68637/2015 emis de Biroul Strazi Municipale, 67034/2015 emis de Comisia pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori, 10304/2015 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, 90855/2015 emis de Biroul Spatii Verzi, 29489/2015 emis de Apavital;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 - 2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul urbanistic zonal Iasi, strada Ion Roata nr. 18, numar cadastral 128129, elaborat pentru construire locuinta, anexe si imprejmuire, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 492,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 9.00m la streasina/cornisa masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, numarul de niveluri propuse D+P+1E+M;

  • • POT max = 40 %;

  • • CUT max = 1.3 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi minim = 26%.

  • (4) Se considera aliniament principal strada Ion Roata.

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice U3 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi si solicitantului.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Arhitectura si Urbanism.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Razvan Timofciuc


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 57 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0