Hotărârea nr. 56/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 161256 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 161256, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 7420/21.01.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 27/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 6/25.02.2021 întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3331 din 10.10.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarea nr. 24506/26.02.2020 depusa de Teslaru Ciprian si Teslaru Mariana Ramona;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1077/20.09.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 20.05.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 157/20.07.2020;

Avand in vedere acordurile si avizele: 46/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi, 105/2020 emis de Ministerul Agriculturii, 5848/378/2020 emis de Autoritatea Aeronautica Civila, 105/2020/Z emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 23745/2019 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, 1374/2020 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, 115511/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 350092/2020 emis de Biroul Rutier, 6049716778/2019 si 372750388/2019 emise de Delgzgrid, 24502/2020 emis de Comisia Pentru

Urmarirea Versantilor Alunecatori, 2700510/2020 si 2700509/2020 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, 115516/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 53209/2019 emis de Apavital, 1186/2019 emis de Telekom;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5886/19.01.2021 si raportul de specialitate nr. 5888/19.01.2021 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 - 2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 161256, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1414,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

2 / 3 la H.C.L. nr. 56 din 26 februarie 2021

  • • H max = 8,00 m la streasina/cornisa masurata in punctul cel mai inalta a terenului natural in zona construita, regim de inaltime P+1E+M;

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 0.9 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi minim = 63%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice 2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi si solicitantului.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Arhitectura si Urbanism.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Razvan Timofciuc


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 56 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0