Hotărârea nr. 55/2021

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 297 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Soseaua Iasi – Tomesti nr. 15C numar cadastral 155700 intocmit pentru extindere spatiu de productie existent persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 297 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șoseaua Iași - Tomesti nr. 15C, numar cadastral 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 19881/19.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 25/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 4/25.02.2021 întocmit de Comisia de

Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local si consemnat in procesul verbal de sedinta privind mentionarea procentului de 20% spatii verzi, conform legislatiei urbanistice;

Având în vedere solicitarea nr. 3497 din 13.01.2021 depuse de SC GIBA SRL;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 297 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șoseaua Iași - Tomesti nr. 15C, numar cadastral 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 113/26.03.2018 si 825/01.04.2020 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 954/21.11.2018;

Având in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.08.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 148/16.07.2020;

Avand in vedere avizele si acordurile: 34576/2018 si 46741/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 50/2019 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 9175/2019 emis de Directia de Sanatate Publica,1379/2018 si 1380/2018 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 22771/2019 emis de Apavital, 6047084275/2019 si 112437/2019 emise de Delgazgrid, 19005445/2019 emis de Veolia, 532/2019 emis de Telekom, 46739/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 951278/2019 emis de Serviciul Rutier, 15932/2019 emis de Directia Regionala Drumuri si Poduri;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7426/21.01.2021 si raportul de specialitate nr. 7427/21.01.2021 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurate la punctul 5, alin. (3) art. 1 din Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 297 din 30 iulie 2020, punct care se va citi corect dupa cum urmeaza:

„ Spatii verzi minim= 20% conform legislatiei urbanistice”.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 297 din 30 iulie 2020 raman neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi si solicitantului.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Arhitectura si Urbanism.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Razvan Timofciuc


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 55 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0