Hotărârea nr. 54/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Iasi Zona Galata T45 numar cadastral 143357 elaborat pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) anexe persoana fizica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Iasi, Zona Galata T45, numar cadastral 143357, elaborat pentru construire locuinta individuala (unifamiliala), anexe, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 19868/19.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul nefavorabil inregistrat sub nr. 24/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 3/25.02.2021 întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1025 din 09.04.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 72271/21.07.2020 depusa de Capatina Dinu Mihai;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi nr. 72271 din data de 05.08.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 190 din 02.09.2020;

Avand in vedere avizele si acordurile obtinute de la institutiile abilitate: 131414/2020 emis de Serviciul GIS Cadastru, 368034/2020 emis de Biroul Rutier, 9904/2019 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, 63199/2019 emis de Apavital, 373105986/2019 si 1003150763/2020 emise de Delgazgrid, 42/2020 emis de Telekom, 8097/2020 emis de Salubris, 131415/2020 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 2700970/2020 si 2700969/2020 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, 24066/2019 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, 1464/9/2020 emis de Transgaz;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17637/15.02.2021 si raportul de specialitate nr. 17638/15.02.2021 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 - 2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul urbanistic de detaliu lasi, Zona Galata T45, numar cadastral 143357, elaborat pentru construire locuinta individuala (unifamiliala), anexe, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 1196,00 mp (1200.00mp din acte).

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • H max = 12.00 m masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, numarul de niveluri propuse P+3E;

  • POT max = 50 %;

  • CUT max = 1.8 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi minim = 10%.

  • (4) Regulamentul de Local de Urbanism si Plansa de reglementari urbanistice A3 sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi si solicitantului.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Arhitectura si Urbanism.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Razvan Timofciuc

Nr. 54 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0