Hotărârea nr. 53/2021

HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local Iasi pentru iesirea din indiviziune asupra imobilului situat in Municipiului Iasi Bulevardul Poitiers nr. 60 teren in suprafata de 1413 mp in vederea incetarii coproprietatii prin partaj voluntar intre Municipiul Iasi si SC Romtec Austria SRL

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului Consiliului Local Iasi pentru iesirea din indiviziune asupra imobilului situat in Municipiului Iasi, Bulevardul Poitiers nr. 60, teren in suprafata de 1413 mp, in vederea incetarii coproprietatii prin partaj voluntar intre Municipiul Iasi si SC Romtec Austria SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 20214/19.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 23/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 18/23.02.2021 întocmit de Comisia

Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 2/25.02.2021 întocmit de Comisia de

Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 21521/23.02.2021, aprobat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 3264/12.01.2021, întocmit de Direcția Evidenta

Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 20157/19.02.2021 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 7463/22.01.2021 intocmit de Directia de Arhitectura si Urbanism;

Avand in vedere Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 125265 din

11.12.2020 prin care S.C. Romtec Austria solicita iesirea din indiviziune cu Municipiul Iasi a terenului situat in Iasi la adresa din Bulevardul Poitiers nr. 60;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului Directorului General al Agentiei Nationale de Cdastru si Publicitate Imobiliara nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

Avand in vedere prevederile art. 669-676 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare imobil cu propune de dezlipire;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba dezmembrarea terenului in suprafata totala de 1.413 mp, C.F. 125513-UAT Iasi, situat in Bulevardul Poitiers nr. 60, in doua loturi astfel:

LOT 1 - teren in suprafata de 860 mp, avand categoria de folosinta curti-constructii, identificat in tarlaua 24 parcela CC1(7820/4/1), CC3(7820/4/3), CC 4(7820/4/4)- Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

LOT 2 - teren in suprafata de 553 mp, avand categoria de folosinta curti-constructii, identificat in tarlaua 24 parcela C 2(7820/4/2) si CC1(7820/4/1) - Anexa 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

b) Se insuseste documentatia cadastrala cuprinzand - Planul de amplasament si delimitare imobil - cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, avand ca obiect parcelarea terenului in suprafata totala de 1.413 mp, C.F. 125513-UAT Iasi, situat in Bulevardul Poitiers nr. 60, in vederea incetarii coproprietatii prin partaj voluntar intre Municipiul Iasi si S.C. Romtec Austria S.R.L.

Art.2 Se aproba incetarea starii de coproprietate comuna pentru imobilul descris la art.1 -teren in suprafata de 1.413 mp situat in Iasi, Bulevardul Poitiers nr. 60, prin partaj voluntar si fara sulta, intre Municipiul Iasi si S.C. Romtec Austria S.R.L., potrivit cotelor de proprietate detinute, astfel:

  • - terenul identificat prin C.F. nr.125513 UAT Iasi avand numar cadastral 125513, in cota de 27663/70643, identificat in tarlaua 24 parcela C 2(7820/4/2) si CC1(7820/4/1) in suprafata de 553 mp, proprietar Municipiul Iasi, reprezentat prin Primar Mihai Chirica;

  • - terenul identificat prin C.F. nr.125513 UAT Iasi avand numar cadastral 125513, in cota de 42980/70643, identificat in tarlaua 24 parcela CC1(7820/4/1), CC3(7820/4/3), CC 4(7820/4/4), in suprafata de 860 mp, proprietar S.C. Romtec Austria S.R.L., cu sediul in Iasi, Bulevardul Poitiers nr. 58 A, avand CUI RO 700680, reprezentata prin administrator Oghina Radu.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze contractul de iesire din indiviziune a imobilului - teren situat in lasi, Bulevardul Poitiers nr. 60.

Art.4 Taxele ocazionate de inscrierea in Cartea Funciara si incheierea in forma autentica a actului de partaj voluntar vor fi suportate de catre S.C. Romtec Austria S.R.L..

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului lași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si SC Romtec Austria SRL..

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si SC Romtec Austria SRL.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Razvan Timofciuc

Nr. 53 din 26 februarie 20

21

Total consilieri locali

27

Prezenți

26*

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Petru Eduard Boz nu participa la vot