Hotărârea nr. 52/2021

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 335 din 31 august 2020 privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi str. Ghica Voda fara numar Tarlaua 22 Parcela CAT 721/13 proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22 Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi cu sediul in Iasi strada Sfantul Lazar nr. 3

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 335 din 31 august 2020 privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi, str. Ghica Voda fara numar, Tarlaua 22, Parcela CAT 721/13, proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22, Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informații - U.M. 0807 Iași, cu sediul in Iași, strada Sfantul Lazar nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 19665/18.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 22/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 17/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 20626/22.02.2021, aprobat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 17439/15.02.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 19149/18.02.2021 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere Adresa nr. 126957/16.12.2020 a Serviciul Roman de Informatii;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 238 din 30 iunie 2020 -privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi - completare inventar domeniu privat Municipiul Iasi cu teren in suprafata de 336 mp situat in Iasi strada Ghica Voda fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din str. Sf. Lazar, identificat cadastral in cvartal T22, parcela CAT 721/13;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 308 din 30 iulie 2020 -privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi- completare inventar domeniu privat Municipiul Iasi cu teren in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar, fara numar, identificata cadastral in tarlaua T 22, parcela CAT 721/16 ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 335 din 31 august 2020 privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi, str. Ghica Voda fara numar, Tarlaua 22, Parcela CAT 721/13, proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22,Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informații - U.M. 0807 Iași, cu sediul in Iași , strada Sfanțul Lazar nr. 3 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Cu data aprobarii prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local lasi nr. 335 din 31 august 2020.

Art.2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului lasi in domeniul public al Municipiului Iasi, a urmatoarelor imobile:

  • a) terenul in suprafata de 336 mp, situat in Iasi, str. Ghica Voda fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din strada Sfantul Lazar, avand numar de inventar 801582, identificat cadastral in cvartal T 22, parcela CAT 721/13, cu numar cadastral 168067, inscris in Cartea Funciara a UAT Iasi nr. 168037

  • b) terenul in suprafata de 241 mp, situat in Iasi, str. Sfantul Lazar fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din strada Sfantul Lazar, avand numar de inventar 801583, identificat

2 / 3 la H.C.L. nr. 52 din 26 februarie 2021

cadastral in cvartal T 22, parcela CAT 721/16, cu numar cadastral 168046 inscris in Cartea Funciara a UAT Iasi nr. 168046

(2) Bunurile imobile vor avea destinatie de parcare si se declara ca fiind bunuri de interes public local.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Serviciului Roman de Informatii - UM 0807 Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Razvan Timofciuc


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 52 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0