Hotărârea nr. 50/2021

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.02.2021;

Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 18949/17.02.2021 initiat de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 20/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 15/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 20584/22.02.2021 si adoptat in unanimitate in plenul sedintei ;

Avand in vedere amendamentul formulat si adoptat in unanimitate si consemnat in procesul verbal al sedintei, privind modificarea componentei Comisiei de la punctul 7 (Comisia pentru vanzarea bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iasi) va avea 9 membri, din care 5 membri consilieri locali si a Comisiei de la punctul 9 (Comisia de analiza a solicitarilor pentru concesiune, superficie, vanzare) va avea 7 membri, dintre care 3 membri vor fi consilieri locali;

Având în vedere propunerile formulate și adoptate în plenul ședinței privind nominalizarile cu membrii in comisiile Directiei de Exploatare Patrimoniu si consemnate si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1831/08.01.2021, întocmit de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19097/18.02.2021 intocmit de Directia de Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Avand prevederile Legii nr. 550/2002, privind vanzarea spatiilor comerciale proprietatea statului ;

Avand in vedere prevederile OUG nr. 68/2008, privind vanzarea spatiilor proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiului in care se desfasoara activitati conexe actului medical;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 341/2004 -Legea recunoștinței fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei ramane din decembrie 1989;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea comisiilor specifice Directiei Exploatare Patrimoniu, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice a Finantelor Publice Locale si Directiei Exploatare Patrimoniu.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Exploatare Patrimoniu.

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local,                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Razvan Timofciuc

Nr. 50 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea de Consiliu Local nr. 50/26.02.2021

1.COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPATIILOR PENTRU O.N.G.,ASOCIATII SI PARTIDE POLITICE

Comisia analizeaza solicitarea ONG,asociatii si fundatii pentru atribuirea unor spatii in vederea desfasurarii activitatii si propune solutii spre aprobare Consiliului Local.

1

Președinte

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

George Plesu

2

Membru

Consilier PNL

Alin Andries

3

Membru

Consilier PSD

Balaniscu Bogdan

Radu

4

Membru

Consilier PMP

Florin Briaur

5

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

6

Membru

Secretar     General

Municipiul lasi

Denisa        Liliana

lonașcu

7

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

8

Președinte supleant

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

Razvan Timofciuc

9

Membru

Supleant

Consilier PSD

Bogdan Crucianu

10

Membru Supleant

Consilier PNL

Daniela Tautu

11

Membru

Supleant

Serviciu Juridic

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

2.COMISIA PENTRU LICITATII INCHIRIERI/ SPATII COMERCIALE SI TERENURI PROPRIETATEA PRIVATA S STATULUI SAU A MUNICIPIULUI IASI

Comisia desfasoara procedura de licitatie in vederea inchirierii bunurilor si incheie documentele de adjudecare

1

Presedinte

Viceprimar/Consilier local PSD

Bogdan       Radu

Balaniscu

2

Membru

Consilier USR PLUS

Iulian Nicolau

3

Membru

Consilier PNL

Daniel Juravle

4

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

5

Membru

Reprezentant ANAF

Iftimie Nicolae

6

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

7

Membru

Sef Serviciu Juridic

Pintilie Mihaela

8

Presedinte supleant

Viceprimar/Consilier local PSD

Marian Costel Dalban

9

Membru

Supleant

Consilier USR PLUS

Cezar Alexandru Baciu

10

Membru

Supleant

Reprezentant ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

11

Membru

Supleant

Consilier juridic

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

3.COMISIA PENTRU VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE IN CONFORMITATE CU LEGEA 550/2002

Comisia aplica prevederile Legii 550/2002 pentru vanzarea spatiilor comerciale si desfasoara procedura de licitatie

1

Președinte

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

Razvan Timofciuc

2

Membru

Consilier PNL

Silviu Apostol

3

Membru

Consilier PNL

Daniel Juravle

4

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

5

Membru

Membru ANAF

Iftimie Nicolae

6

Președinte supleant

Viceprimar/Consilier local PNL

Marius Alin Andries

7

Membru

Supleant

Consilier USR PLUS

Iulian Husanu

8

Membru

Supleant

Membru ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Secretarul General al Municipiului Iasi.

4.COMISIA DE VANZARE A SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE,CONFORM O.U.G.68/2008 Comisia desfasoara intreaga procedura de vanzare a spatiilor in conformitate cu O.U.G. 68/2008, spatii aflate in proprietatea privata a Statului Roman sau a Municipiului Iasi.

1

Presedinte

Viceprimar/Consilier local PNL

Bogdan Iliescu

2

Membru

Reprezentant Directia de Sanatate Publica

3

Membru

Reprezentant Colegiul Medicilor

4

Membru

Reprezentant ANAF

Iftimie Nicolae

5

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

6

Membru

Aparat specialitate Primar

Florescu Doina

7

Membru

Consilier local USR PLUS

Iulian Husanu

8

Presedinte supleant

Viceprimar/Consilier local PNL

Calin Scripcaru

9

Membru

Supleant

Aparat specialitate Primar

10

Membru

Supleant

Reprezentant ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

11

Membru

Supleant

Consilier local USR PLUS

Cezar Alexandru Baciu

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Secretarul General al Municipiului Iasi.

5.COMISIA DE CONTESTATIE CONSTITUITA IN CONFORMITATE CU O.U.G.68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR CU DESTINATIE DE CABINETE MEDICALE

1

Președinte

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

Diana Finkelstain

2

Membru

Reprezentant Directia de Sanatate Publica

3

Membru

Reprezentant Colegiul Medicilor

4

Membru

Reprezentant ANAF

Iftimie Nicolae

5

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

6

Membru

Consilier PNL

Bogdan Iliescu

7

Membru

Consilier PSD

Marian Costel Dalban

8

Președinte supleant

Viceprimar/Consilier local PMP

Florin Briaur

9

Membru Supleant

Reprezentant Directia de Sanatate Publica

10

Membru

Supleant

Reprezentant Colegiul Medicilor

11

Membru

Supleant

Reprezentant ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

6.COMISIA PENTRU DESFASURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENTELOR , A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUTII DE TRECERE SI A PROCEDURILOR PENTRU LICITATIILE PUBLICE IN VEDEREA CONCESIONARII BUNURILOR IMOBILE-PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

Comisia -negociază valoarea redeventei pentru terenurile ce se concesionează direct

-stabileste pretul de pornire la licitatiile publice pentru concesionari bunuri,

-desfasoara procedurile de liciatie in vederea concesionarii bunurilor si incheie documentele de adjudecare

-negociaza valoarea superficiei sau a servitutii de trecere pentru terenuri

-stabileste durata contractelor

1

Presedinte

Viceprimar/Consilier local PNL

Silviu Apostol

2

Membru

Consilier USR PLUS

Iulian Husanu

3

Membru

Consilier PNL

Ciprian      Manuel

Bostan

4

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

5

Membru

Membru ANAF

Iftimie Nicolae

6

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

7

Membru

Sef Serviciu Juridic

Pintilie Mihaela

8

Presedinte supleant

Viceprimar/Consilier local PNL

Traian      Florentin

Ciubotaru

9

Membru

Supleant

Consilier local USR PLUS

Iulian Nicolau

10

Membru

Supleant

Membru    Supleant

ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

11

Membru

Supleant

Consilier juridic

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

7.COMISIA PENTRU VANZAREA BUNURILOR IMOBILE-PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI -negociaza valoarea de vanzare in cazul vanzarii directe a bunului

-stabileste pretul de pornire la licitatiile publice pentru vanzarea bunurilor

-desfasoara procedura de licitatie si incheie documentele de adjudecare

1

Președinte

Viceprimar/Consilier local PNL

Petru Eduard Boz

2

Membru

Consilier USR PLUS

Iulian Nicolau

3

Membru

Consilier PMP

Camelia Ciornia

4

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

5

Membru

Membru ANAF

Iftimie Nicolae

6

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

7

Membru

Sef Serviciu Juridic

Pintilie Mihaela

8

Membru

Consilier local PNL

Tudor Dornean

9

Membru

Consilier local PSD

Bogdan     Teodor

Crucianu

10

Președinte supleant

Viceprimar/Consilier local PNL

Calin Scripcaru

11

Membru

Supleant

Consilier USR PLUS

lonut Anastasiei

12

Membru

Supleant

Membru    Supleant

ANAF

Stoica

Alexandru/Buimac

Razvan

13

Membru

Supleant

Consilier juridic

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

8.COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII 341/12.07.2004-LEGEA recunostintei pentru eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989,precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revolutiei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.

Comisia analizeaza solicitarile revolutionarilor si propune in masura posibilitatilor fizice transmise de catre serviciile de specialitate ,solutiile spre aprobare Consiliului Local(atribuiri terenuri,spatii comerciale,locuri de veci)

1

Presedinte

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

Iulian Nicolau

2

Membru

Consilier USR PLUS

lonut Anastasiei

3

Membru

Consilier PNL

Daniela Tautu

4

Membru

Consilier PSD

Laicu Ovidiu

5

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

6

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

7

Membru

Sef Serviciu Juridic

Pintilie Mihaela

8

Presedinte supleant

Viceprimar/Consilier local USR PLUS

Raluca Rosu

9

Membru

Supleant

Consilier PSD

Elvira Rotundu

10

Membru

Supleant

Consilier PNL

Liliana Lacramioara

Pintilie

11

Membru

Supleant

Consilier juridic

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

9. COMISIA DE ANALIZA A SOLICITARILOR DE CONCESIUNE,SUPERFICIE,VANZARE A UNOR BUNURI PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI

Comisia propune aprobarea/oportunitatea solicitarii de concesiune/superficie/vanzare unui bun imobil aflat in proprietatea privata /publica a Municipiului Iasi, daca aceasta este intemeiata si din punct de vedere juridic, tehnic, urbanistic sau de alta natura nu exista impedimente. Propunerile de aprobare ale solicitarilor vor sta la baza proiectelor de hotarari, intocmite de DEP, ce vor fi supuse analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Iasi.

1

Președinte

Viceprimar/Consilier local PNL

Ciprian Manuel Bostan

2

Membru

Director DEP

Grigoras Radu Mihai

3

Membru

Director DEPPP

Teodorescu Gabriel

4

Membru

Sef Serviciu ASC

Boca Monica

5

Membru

Sef Serviciu GIS

Finaru Paula

6

Membru

Consilier local USR PLUS

Diana Finkelstain

7

Membru

Consiler local PSD

Bogdan        Radu

Balaniscu

8

Președinte supleant

Viceprimar/Consilier local PNL

Eduard Petru Boz

9

Membru

Supleant

Sef Serviciu DEPPP

Palaga Letitia

10

Membru

Supleant

Consilier GIS

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Directia Exploatare Patrimoniu

Presedinte de Sedintă, Răzvan Timofciuc Consilier local,