Hotărârea nr. 48/2021

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.01.2021 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 5675/18.01.2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din anexa Hotărârii Consiliului Local nr.

31/29.01.2021 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 5675/18.01.2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18856 din 17.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 5/25.02.2021 întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 18/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 13/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 13/23.02.2021 întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20685 din 22.02.2021, întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă, Evidență Dispoziții;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17135/15.02.2021, întocmit de către Direcția Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.01.2021, de aprobare a solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 5675/18.01.2021;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de ședintă nr. 5675/18.01.2021;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.01.2021, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 5675/18.01.2021, astfel:

  • - la poziția 1 din anexă în loc de ” Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 4, familiei Dobândă Nicolae și Larisa Elena, chiriașă în imobilul situat în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 5, ap. 30.” se va citi corect: ” Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 5, ap. 30, familiei Dobândă Nicolae și Larisa Elena, chiriașă în imobilul situat în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 4.”.

  • - la poziția 2 din anexă în loc de: ”Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 5, ap. 30, familiei Arșinel Cătălin și Mihaela care ocupă poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.” se va citi corect: ”Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 4, familiei Arșinel Cătălin și Mihaela care ocupă poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.”.

  • - la poziția 4 din anexă în loc de: ” Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr.8A, bl. 482D, tr. 2, et. 2, et. 4, ap. 21, familiei Mutrescu Iulian și Lorena Mirela care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.”

Se va citi corect: ”Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr.8A, bl. 482D, tr.

  • 2, et. 4, ap. 21 familiei Mutrescu Iulian și Lorena Mirela care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.01.2021 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 48 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0