Hotărârea nr. 46/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"- Sezonul 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"- Sezonul 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16546 din 11.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 9/24.02.2021 întocmit de Comisia de Protecția Mediului, Turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 1/24.02.2021 întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 16/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 11/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16284 din 11.02.2021, întocmit de către Direcția Proiecte Europene - Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16286/11.02.2021 întocmit de către Direcția Proiecte Europene - Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația GREEN REVOLUTION pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"- Sezonul 2021, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 46 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 46/26.02.2021

PROTOCOL DE COLABORARE

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, reprezentată prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Primăria” si

ASOCIAȚIA GREEN REVOLUTION, cu sediul in București, str. Avrig nr.21-31, bl.U2, sc.A, ap. 43, sector 2, reprezentata prin Raluca FISER, in calitate de Președinte, denumita in cele ce urmează „Asociația"

Denumite in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Părțile" ,

AVÂND IN VEDERE:

 • - intenția Părților de a colabora pe bază de parteneriat activ pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax" in scopul promovării mișcării in aer liber in rândul cetatenilor si pentru generarea responsabilizarii acestora fata de mediul inconjurator („Proiectul").

 • - dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale Codului Administrativ.

PĂRȚILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI PROTOCOL DE COLABORARE DENUMIT IN CONTINUARE „Protocolul"

 • I. OBIECTUL:

Obiectul acestui Protocol il reprezintă promovarea mișcării in aer liber in rândul cetatenilor municipiului Iasi, precum si pentru generarea responsabilizării acestora față de mediul înconjurător.

 • II. DURATA PARTENERIATULUI:

Prezentul Protocol se încheie pentru perioada 01.03.2021-30.11.2021.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 3.1. PRIMARIA are următoarele obligații:

 • (i) Sa sprijine buna desfășurarea a Proiectului prin acordarea tuturor autorizațiilor necesare, inclusiv cele pentru amplasarea centrului de inchiriere, mobilierului stradal necesar fiecărui centru, amenajării spațiului de depozitare a bicicletelor pe timp de noapte, bannerelor si streagurilor necesare mediatizarii Proiectului.

 • (ii) Sa sprijine buna desfășurare a Proiectului prin asigurarea curățeniei, coșurilor de gunoi in Spatiile Proiectului precum siaccesul la curentul electric;

Sa puna la dispoziția Asociației următorul spațiu adecvat scopului propus („Spatiile Proiectului") :

zona pietonală a intersecției Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și Strada Palat

 • (iii) Sa ofere posibilitatea conectăriii centrului de bike sharing la rețeua electrică, în vederea desfășurării activității în condiții optime, pe toată durata desfășurării parteneriatului.

 • 3.2. ASOCIAȚIA are următoarele obligații:

 • (i) Să asigure un număr de aproximativ 50 biciclete;

 • (ii) Să asigure echipamentul adițional necesar pentru această activitatea de agrement;

 • (iii) Să acorde dreptul de a folosi contra cost bicicletele tuturor categoriilor de vârstă și sociale mai puțin pensionariilor care vor beneficia de gratuitate, în condițiile în care respectă regulile stabilite de organizatori;

 • (iv) Să realizeze instructajul de siguranță și securitate pentru toți participanții la Proiect;

 • (v) Să amenajeze din fonduri proprii centrele Proiectlui;

 • (vi) Să respecte regulile și normele impuse de Primărie;

 • (vii) Să asigure buna funcționare a centrului;

 • (viii) Să mediatizeze și să promoveze partenerii Proiectului în toate materialele și comunicările realizate în cadrul Proiectului.

 • IV. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

  • 4.1. Prezentul Protocol poate fi modificat prin Act Adițional semnat și stampilat de ambele Parti.

Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte Părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:

 • (i) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat potrivit art. 2 de mai sus;

 • (ii) la data stabilită de comun acord de către Părți;

 • (iii) de către una dintre părți în cazul în care cealaltă Parte nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul Protocol cu o notificare prealabilă de 30 de zile calendaristice.

 • V. LITIGII:

  • 5.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a executării și interpretării prevederilor prezentului Protocol se vor soluționa pe cale amiabilă.

  • 5.2. In cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, neînțelegerile dintre Părți vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Iași, daca un există o altă prevedere legală de ordine publică contrară.

 • VI. CLAUZE FINALE:

Prevederile prezentului Protocol sunt guvernate de legea română.

Orice corespondență între Părți în legătură cu acest Protocol va fi considerată valabilă dacă este comunicată în scris personal, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primare, prin curier, prin fax la următoarele coordonate sau la cele comunicate ulterior de către Părți:

Pentru Primărie:

în atenția domnului Primar Mihai CHIRICA, Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 Nr. fax 0232 211 200

Pentru Asociație:

în atenția Dnei Raluca Fișer, București, Str. Intrarea Valului nr. 2, sector 1 Nr. fax 021.316.28.23

Prezentul Protocol a fost încheiat în data de ............................ în 2(doua) exemplare, fiecare

dintre ele având aceeași valoare juridică.

Primăria Municipiului Iași                             Asociația Green Revolution

Primar                                           Președinte

Mihai CHIRICA                                 Raluca FIȘER

Președinte de Ședință 3                               3               3

Răzvan Timofciuc

Consilier local,