Hotărârea nr. 45/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii Frumoasa”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii

Frumoasa”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16513 din 21.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 9/24.02.2021 întocmit de Comisia Social - Culturală, Învățământ - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 15/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 10/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14403 din 08.02.2021, întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană - Serviciul Implementare Strategii;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14407/08.02.2021 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană - Serviciul Implementare Strategii;

Având în vedere Avizul C.T.E. nr. 103.599/12.10.2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, Devizului General și indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii Frumoasa”;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii Frumoasa”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 45 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 45/26.02.2021

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii Frumoasa”

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală investiție: 1.183.233,00 lei inclusiv T.V.A. / 994.661,00 lei fără T.V.A., din care:

C+M = 264.486,00 lei inclusiv T.V.A. / 222.257,00 lei fără T.V.A.

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice:

Iluminarea arhitecturală pentru următoarele obiecte, monumente istorice de interes național:

-Biserica Sfinții Voievozi - cod LMI IS-II-m-A-04006.01;

-Palatul „de pe ziduri“ - cod LMI IS-II-m-A-04006.02;

-Palatul domnesc "Pentru Femei" - cod LMI IS-II-m-A-04006.03;

-Turnul clopotniță și zidul de incintă - cod LMI IS-II-m-A-04006.04.

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatorii financiari

Valoarea de investiție:

VI = 1.183.233,00 lei inclusiv T.V.A.

Indicatori socio-economic și de impact

Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă creșterea vizibilității Ansamblului Mănăstirii Frumoasa și punerea în valoare a monumentului istoric în vederea includerii în circuitul turistic.

Indicatori de rezultat/de operare

Denumire indicator

Valoare indicator

Nr. utilizatori estimați

26.628 vizitatori / an

Suprafața desfășurată iluminată arhitectural prin proiect

Suprafață totală teren incintă =14 906,00 mp.

Aria totală construită=2.734, 00 mp.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 3 luni.

Președinte de Ședință 3                               3               3

Răzvan Timofciuc Consilier local,