Hotărârea nr. 43/2021

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/29.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 – 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr.

17/29.01.2021, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din

Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 20081 din 19.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 8/24.02.2021 întocmit de Comisia Social - Culturală, Învățământ - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 12/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 7/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 5/25.02.2021 întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate, aprobate și consemnate în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel:

  • a) Punctul 34 din Anexa 1 la prezenta hotarare

Liceul Tehnologic “ Petru Poni” Iași, în loc de 2 reprezentanți va avea 1 reprezentant al Consiliului Local și va rămâne Doamna Antonica Alexa - PNL ;

  • b) Punctul 69 din Anexa 1 la prezenta hotarare

Școala Postliceală Sanitară “ Gr. Ghica Vodă” Iași, în loc de 3 reprezentanți va avea 2 reprezentanți ai Consiliului Local și vor rămâne: Călin Scripcaru - PNL și Răzvan Socolov - USR - PLUS ;

  • c) Punctul 1 din Anexa 2 la prezenta hotarare

Se desemnează domnul Silviu Apostol - PNL în locul domnului Bulgaru Liviu Gabriel - PNL, în Consiliul de Administrație la Colegiul „ Richard Wurmbrand” Iași.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19973 din 19.02.2021, întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă, Evidență Dispoziții;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19971/19.02.2021 întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă, Evidență Dispoziții;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 403/10.12.2020, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iași pentru anul scolar 2020 - 2021, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/29.01.2021;

Având în vedere demisia domnului Bulgaru Liviu Gabriel din Consiliul de Administratie al Colegiului „Richard Wurmbrand” Iasi, înregistrata la Primaria Municipiului Iași sub nr. 19944/19.02.2021;

Având în vedere Adresa nr. 1253/18.02.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Iasi și înregistrată la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 19991/19.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 124 - 126 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020, modificată și completată ulterior, în sensul că:

  • a. Punctul 34 din Anexa la prezenta hotarare

Liceul Tehnologic “ Petru Poni” Iași, în loc de 2 reprezentanți va avea 1 reprezentant al Consiliului Local și va rămâne Doamna Antonica Alexa - PNL;

  • b. Punctul 69 din Anexa la prezenta hotarare

Școala Postliceală Sanitară “ Gr. Ghica Vodă” Iași, în loc de 3 reprezentanți va avea 2 reprezentanți ai Consiliului Local și vor rămâne: Călin Scripcaru - PNL și Răzvan Socolov - USR -PLUS ;

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020, modificată și completată ulterior, în sensul că:

a. Punctul 1 din Anexa la prezenta hotarare

Se desemnează domnul Silviu Apostol - PNL în locul domnului Bulgaru Liviu Gabriel -PNL, în Consiliul de Administrație la Colegiul „ Richard Wurmbrand” Iași.

Art. 3. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 1 si nr. 2 se vor actualiza în mod corespunzător și vor face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 403/10.12.2020, modificată și completată prin Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 29.01.2021.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași;

Domnului Bulgaru Liviu Gabriel, Domnului Silviu Apostol - consilier local, Colegiului „ Richard Wurmbrand” Iași, Liceului Tehnologic “ Petru Poni” Iași, Școlii Postliceal Sanitare “ Gr. Ghica Vodă” Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Colegiul „ Richard Wurmbrand” Iași, Liceul Tehnologic “ Petru Poni” Iași, Școala Postliceala Sanitara “ Gr. Ghica Vodă” Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 43 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0