Hotărârea nr. 41/2021

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18885 din 17.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 2/25.02.2021 întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 10/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 5/23.02.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 3/25.02.2021 întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se desemneaza, domnul Bogdan Florin Iliescu ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență “ Sf. Spiridon” Iași ;

Având în vedere amendamentul verbal formulat, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul că reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgența “Sf. Spiridon” Iasi, va fi neremunerat pe perioada mandatului de consilier local ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13902 din 05.02.2021, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13900/05.02.2021 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere adresa nr. 3946/25.01.2021 transmisă de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 8509/25.01.2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași:

Membru: Bogdan Florin Iliescu - consilier local

(2) Reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgența “Sf. Spiridon” Iasi, va fi neremunerat pe perioada mandatului de consilier local.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 250/2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Domnului Bogdan Florin Iliescu - consilier local, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 41 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27*

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Hușanu Iulian nu a participat la vot.

*Domnul consilier local Iliescu Bogdan Florin nu a participat la vot.