Hotărârea nr. 4/2021

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 410 din 10 decembrie 2020 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 410 din 10 decembrie 2020, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 410/10.12.2020, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directie Fond Locativ;

Având în vedere demisia domnului Filip Havârneanu din funcția de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași, înregistrată sub nr. 128921/21.12.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 1/11.01.2021, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 131202/29.12.2020 din partea Aliantei USR PLUS , prin care solicita inlocuirea domnului Filip Havârneanu în comisiile din care face parte;

Având în vedere Încheierea nr. 69/2021 a Judecătoriei Iași pronunțată în Dosarul nr. 408/245/2021 în ședinta camerei de consiliu din data de 11.01.2021, privind validarea mandatului de consilier local supleant pentru domnul Baciu Cezar Alexandru;

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4388 din

14.01.2021 ;

Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 4391 din 14.01.2021 ;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 410 din 10 decembrie 2020, privind,constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ, astfel :

  • - Se înlocuiește in Comisia socială de analiză a solicitărilor locative constituită în baza prevederilor Legii 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare Domnul Filip Havârneanu - membru supleant cu Domnul Cezar Alexandru Baciu, consilier local supleant din partea Aliantei USR PLUS.

  • - Se înlocuiește în Comisia pentru aprobarea vânzării spațiilor cu destinația de locuință în conformitate cu Legea 112/1995 Domnul Filip Havârneanu - presedinte cu Domnul Cezar Alexandru Baciu, consilier local supleant din partea Aliantei USR PLUS.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative constituită în baza prevederilor Legii 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare si a Comisiei pentru aprobarea vânzării spațiilor cu destinația de locuință în conformitate cu Legea 112/1995 se vor actualiza in mod corespunzător si vor face parte din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 410/10.12.2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1, Directiei Fond Locativ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 4 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0