Hotărârea nr. 38/2021

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Josef Wasserman Rabinul Comunității Evreilor originari din România

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Josef Wasserman, Rabinul Comunității Evreilor originari din România

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 februarie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 16950 din 12.02.2021, initiat de Primarul Municipiului Iasi ;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 4/24.02.2021 întocmit de Comisia Social Culturală, Învățământ - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 6/23.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13228 din 04.02.2021, întocmit de către Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13147/04.02.2021 întocmit de către Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere Laudatio nr. 13128/04.02.2021 realizat de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română ;

Având în vedere Laudatio nr. 13132/04.02.2021 realizat de doamna Lia Anton, Manager General la Iași Tv Life;

Având în vedere Scrisoarea de recomandare nr. 13146/04.02.2021 din partea domnului dr. Lucian - Zeev Herșcovici, istoric -Ierusalim;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Josef Wasserman, Rabinul Comunității Evreilor originari din România.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale, domnului Josef Wasserman, Rabinul Comunității Evreilor originari din România si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 38 din 26 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

1