Hotărârea nr. 36/2021

HOTĂRÂRE privind aplicarea dispoziţiilor art. 163 alin. (1) şi (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aplicarea dispozițiilor art. 163 alin. (1) și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 februarie 2021;

Având în vedere avizul nefavorabil inregistrat sub nr. 4/15.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17515 din 15.02.2021, întocmit de către Directia Juridica - Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17491/15.02.2021 întocmit de către Directia Juridica;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se desemneaza, in lipsa unui viceprimar, domnul consilier local Daniel Juravle din Consiliul Local al Municipiului Iasi, in vererea reprezentarii în justiție a UAT Municipiul Iași, în toate cauzele juridice în care Primarul municipiului se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 163 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019;

Având în vedere amendamentul verbal formulat, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca perioada pentru desemnarea consilierului local sa reprezinte in justitie UAT Municipiul Iasi in toate cauzele juridice în care Primarul municipiului se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 163 alin. (1) din codul administrativ, este de 3 luni;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează, în lipsa unui viceprimar, domnul consilier local Daniel Juravle din Consiliul Local al Municipiului Iași, pe o perioada de 3 luni, în vederea reprezentării în justiție a UAT Municipiul Iași, în toate cauzele juridice în care Primarul municipiului se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 163 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să reprezinte în justiție Consiliul Local al Municipiului Iași, în toate cauzele juridice.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Domnului Daniel Juravle - consilier local, Directiei Juridice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Domnul Daniel Juravle - consilier local si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 36 din 15 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0