Hotărârea nr. 35/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 408 din 10.12.2020 în vederea implementării proiectului “Școala DA!” de aprobare a modificării acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași Asociația "Salvați Copiii Iași Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași Direcția Creșe Iași și a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 408 din

10.12.2020 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, de aprobare a

modificării acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași și a cheltuielilor legate

de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 februarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 3/15.02.2021 întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 3/15.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 2/15.02.2021 întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 16547 din 11.02.2021, initiat de Primarul Municipiului Iasi ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16278 din 11.02.2021, întocmit de către Directia Proiecte Europene - Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16276/11.02.2021 întocmit de către Directia

Proiecte Europene - Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea de clarificare 42 de la AM POCU (nr. PMI 11525/ 01.02.2021) în vederea aprobării Actului Adițional nr. 3 privind solicitarea de modificare a acordului de parteneriat pentru proiectul „Școala DA”, Cod SMIS 104951, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 408/ 10.12.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa 1 - Acordul de parteneriat nr. 109054/ 28.10.2020 între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași”, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași și Direcția Creșe Iași din Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 408 din 10.12.2020 cu Acordul de parteneriat nr. 12025/02.02.2021 între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași”, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași și Direcția Creșe Iași în vederea implementării în comun a proiectului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 1).”

Art. 2. Articolele 2 3, 4, 5 din Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 408 din 10.12.2020 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași, rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcției Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Proiecte Europene; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Răzvan Timofciuc Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 35 din 15 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0