Hotărârea nr. 34/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență care se acordă în anul școlar 2020 - 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 februarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 2/15.02.2021 întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 2/15.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 1/15.02.2021 întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant - Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 1/15.02.2021 întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 1/15.02.2021 întocmit de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 17398/15.02.2021 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 16508 din 11.02.2021, initiat de Primarul Municipiului Iasi ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15913 din 11.02.2021, întocmit de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Serviciul Buget ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15587/10.02.2021 întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere prevederile art. 82 și art.105, alin. 2 din Legea nr.1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă ca în anul școlar 2020 - 2021 cuantumul fiecărei burse - de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, să fie de 100 lei.

(2) În situația în care după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Iași și in functie de modificările legislative care vor apărea, cuantumul burselor poate fi modificat prin Hotărâre de Consiliul Local.

Art. 2. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie a unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

(2) Criteriile minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare și prezența integrală la cursuri, cu excepția situațiilor motivate prin certificate medicale și alte scutiri.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcției Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 34 din 15 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0