Hotărârea nr. 33/2021

HOTĂRÂRE privind reintregirea excedentului si repartizarea excedentului cu destinatie pe anul 2020 a Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind reintregirea excedentului si repartizarea excedentului cu destinatie pe anul 2020 a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 februarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 1/15.02.2021 întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 1/15.02.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 16503 din 11.02.2021, initiat de Primarul Municipiului Iasi ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15898 din 11.02.2021, întocmit de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Serviciul Buget ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15896/11.02.2021, întocmit de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 411/10.12.2020 privind acoperirea temporara a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reintregirea excedentului Municipiului lasi, repartizat conform Hotararii Consiliului Local nr. 411/2020 privind acoperirea temporară a golurilor de casa, din excedentul anilor anteriori, in suma de 17.134.500 lei.

Art. 2. Se aprobă repartizarea sumei de 25.930.120 lei din excedentul cu destinatie al Municipiului Iasi aferent perioadei anterioare anului 2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului lași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice lasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Buget si Instituției Prefectului Județului lași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 33 din 15 februarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0