Hotărârea nr. 31/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de ședință nr. 5675/18.01.2021

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședință nr. 5675/18.01.2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară, în data de 29.01.2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Sănătate, Familie și Protecție Copii;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5727/19.01.2021, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5728/20.01.2021, întocmit de Direcția Fond Locativ,

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. nr. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996 republicată;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 410/10.12.2020, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, cuprinse în Procesul verbal de ședința nr. 5675/18.01.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 5675/18.01.2021, cuprinse în ANEXA nr.. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Fond Locativ, beneficiarilor din anexă și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 3.     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Răzvan Timofciuc


Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General,

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 31 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 31/29.01.2021 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 5675/18.01.2021

 • 1. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 4, familiei Dobândă Nicolae și Larisa Elena, chiriașă în imobilul situat în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 5, ap. 30.

 • 2. Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 5, ap. 30, familiei Arșinel Cătalin și Mihaela care ocupă poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.

 • 3. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr.1, et.1, ap.8, familiei Ungureanu Mihăiță și Ana Maria, chiriașă în imobilul situat în șos. Rediu nr.8A, bl. 482D, tr. 2, et. 4, ap. 21.

 • 4. Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr.8A, bl. 482D, tr. 2, et.2, et.4, ap.21, familiei Mutrescu Iulian și Lorena Mirela care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.

 • 5. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din b-dul. Chimiei nr. 95, bl. 7, et. 2, ap. 9, familiei Săndulache Elena Cristina, chiriașă în imobilul situat în b-dul. Chimiei nr. 97, bl. 8, sc.B, parter, ap. 1.

 • 6. Se aprobă atribuirea locuinței din b-dul. Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. B, parter, ap. 1, familiei Talabă Doinița. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 7. Se aprobă atribuirea locuinței din b-dul. Chimiei nr. 99, bl. 9, sc. B, et.2, ap. 11, familiei Cazacu Ioachim Ionuț care ocupă poziția 3 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2021.

 • 8. Se aprobă atribuirea locuinței din b-dul. Chimiei nr. 87, bl. 15, et. 1, ap. 5, către Florescu Marius Nicolae. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 9. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 86, familiei Căldăraru Maria, care locuiește în imobilul situat în str. Sf. Teodor nr. 16, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 10. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap.16, către Nechita Dumitru, care locuiește în imobilul situat în str. Sf. Teodor nr. 16, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 11. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Bularga nr.14A, ap. 46, familiei Lefter Andrada Geanina. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 12. Se aprobă preluarea, în calitate de titular, de către Olariu Andrian Eduard, a contractului de închiriere pentru locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 16.

 • 13. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr.14A, ap. 45, către Olariu Andrian Eduard, care locuiește în imobilul situat în str. Sf. Teodor nr. 16, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 14. Se aprobă urmatoarele atribuiri de locuințe:

 • str. Canta nr. 60B, parter, ap. 7, către Chele Liliana și Chele Dănuț,

 • str. Canta nr. 60B, parter, ap. 13, către Pristăviță Violeta,

 • str. Canta nr. 60B, parter, ap. 14, către Sarion Ioan și Sarion Sivica,

 • str. Canta nr. 60B, et.3, ap. 56, către Florea Emilian Ciprian, Florea Cosmin și Florea

Codrin,

 • str. Canta nr. 60B, et.4, ap. 72, către Albert Geta,

 • b-dul. Tudor Vladimirescu nr.79A, et.3, camera 52, către Sîn-Dumitru Ioan și Sîn Dumitru Viorica,

 • b-dul. Tudor Vladimirescu nr.79A, et.3, camera 54, către Alămaru Rodica,

Atribuirile vor avea caracter de necesitate, se vor face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 15. Se aprobă atribuirea la schimb a camerei 6 din b-dul. Tudor Vladimirescu nr.79A, familiei Gâlii Mirela, chiriașă in același imobil, camera 12.

 • 16. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Tabacului nr. 7, parter, ap. 9, familiei Ionescu Eugen și Cristina, care locuiește în imobilul situat în str. Elena Doamna nr. 41, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 17. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Tabacului nr. 7, et. 4, ap. 46, familiei Irimia Sorin Florin și Carolina care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din proprietatea privată a statului sau a Municipiului Iași în anul 2021.

 • 18. Se aprobă reincluderea în circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Pasaj Cuza Voda nr.1, compus din 3 camere în suprafață de 47,13 mp și 4 dependințe principale de 22,90 mp și 1 dependință secundară de 9 mp.

 • 19. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Pasaj Cuza Voda nr.1, familiei Enache Tincuța, care locuiește în imobilul situat în str. Trei Ierarhi nr. 2, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 20. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Trei Ierarhi nr. 2, compus din 1 cameră de 9,02 mp și dependință de 14,88 (din care 5,86 mp folosință comună).

 • 21. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Spital Pașcanu nr.25, familiei Andronic Valeriu și Maria care locuiește în imobilul situat în str. Elena Doamna nr. 41, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 22. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Elena Doamna nr. 41, compus din 1 cameră de 10,43 mp și dependințe de 32,68 mp.

 • 23. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Elena Doamna nr. 41, compus din 1 cameră de 20,50 mp, dependințe principale de 6 mp și dependințe secundare de 9,75 mp.

 • 24. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 360/24.09.2020 - beneficiar, Bîzgă Veronica.

 • 25. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Sărărie nr. 93, către Iftimoaie Didica care ocupă poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din proprietatea privată a statului sau a Municipiului Iași în anul 2021.

 • 26. Se modifică regimul juridic al locuinței deținute de Vasiliu Mihaela Oana în b-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 9, din locuință de necesitate în locuință socială.

 • 27. Se respinge reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bănică Iulian și Laura Adriana pentru locuința situată în b-dul. Chimiei nr. 91, bl. 13, et. 3, ap. 14.

 • 28. Se aprobă preluarea, în calitate de titular, de către Todiriu Marian, a contractului de închiriere pentru locuința situată în b-dul. Chimiei nr. 95, bl. 7, ap. 1.

 • 29. Se aprobă preluarea, în calitate de titular, de către Batincu Matei, a contractului de închiriere pentru locuința situată în șos.Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr.3, et.8, ap.50.

 • 30. Se aprobă preluarea, în calitate de titular, de către Timofte Ionuț, a contractului de închiriere pentru locuința situată în str. Aurel Vlaicu nr. 13.

 • 31. Se aprobă preluarea, în calitate de titular, de către Caraiman Eliza Maria, a contractului de închiriere pentru locuința situată în b-dul. Chimiei nr. 95, bl. 7, ap. 2.

 • 32. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Dima Iuliana, în calitate de titular a contractului de închiriere pentru locuința situată str. Costache Negri nr.10, bl. G2, et. 4, ap.23. Nu vor mai figura în contractul de închiriere, fii majori.

 • 33. Se aprobă suplimentarea spațiului de locuit deținut de chiriașa, Scrumeda Ioana, situat în str. Mahu nr.7, cu 1 cameră de 13,98 mp și dependințe de 18.52 mp.

 • 34. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Nechita Florin pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 2, ap. 54. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată. In contractul de inchiriere vor figura Nechita Alexandru Andrei și Nechita Sebastian Cristinel. Nu va mai figura în contractul de închiriere, Axinte Nicoleta.

 • 35. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Giurgiuculesei Tereza pentru locuința de necesitate situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 2, ap. 72. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 36. Se respinge solicitarea formulată de Maftei Gelu și Petronela privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 1, ap.46.

 • 37. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Patrona Mariana pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 3, ap. 83. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an. În contractul de închiriere nu va figura Pițai Petronel.

 • 38. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Malache Gabriela Daniela pentru locuința de necesitate situată în str. C.Negri nr.41, bl.Z1, sc.A, et. 9, ap. 58. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 39. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Jacotă Maria Mioara pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr.33. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 40. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Amuntenci Gheorghiță și Ionela pentru locuința situată în str. Păcurari nr. 49. Prelungirea se va face condiționat de achitarea debitului la plata chiriei, a 10% din debitul la bugetul local și eșalonarea diferenței. Contractul se va incheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 41. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciubotariu Mariana pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, parter, ap. 11. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale. În contractul de închiriere nu vor figura Ciubotariu Artimeza Ionela și Ciubotariu Marian.

 • 42. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Teodor Ștefan pentru locuința situată în str. Stejar nr.18. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 43. Se respinge solicitarea formulată de Căldăraru Matilianca privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 23.

 • 44. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Șerban Dragomir pentru locuința situată în str. Vântu nr. 10. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an. cu posibilitate de prelungire,condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plata eșalonata a debitului. Spatiu locativ va fi suplimentat cu 2 camere de 41,30 mp, dependințe principale de 10,11 mp și dependințe secundare de 4,24 mp.

 • 45. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Rotaru Gavriliuc Vasea pentru locuința situată în str.Eternitate nr.115. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 46. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Costaș Stela Mariana pentru locuința situată în str. Mr. Irimia Popescu nr.18, condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată a debitelor la bugetul local Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 47. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Crețu Cristina pentru locuința situată în str. Elena Doamna nr.33. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată. În contractul de închiriere va figura și fiul, Botez Ciprian.

 • 48. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chirica Dumitru pentru locuința situată în șos. Rediu nr.8A, bl.482D, tr.1, et.2, ap. 11. În contractul de închiriere nu va figura Chirica Constantin Renato.

 • 49. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ispir Sonia pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 2, ap. 69. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 50. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Filari Alina pentru locuința situată în str. Petru Movilă nr. 66, condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată a debitelor la bugetul local. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 51. Se respinge solicitarea formulată de Bogdan Adrian privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Albineț nr. 4.

 • 52. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Agape Constantin pentru locuința situată în str. Păcurari nr.82.

 • 53. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Avădănei Iuliana pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 11, et.1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 54. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Cajban Lucica pentru locuința de necesitate situată în str. I.C. Brătianu nr.16. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 55. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Lucan Maricela pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 42, et.1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 56. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ferariu Ilie pentru locuința situată în str. Păcurari nr. 82, condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată a debitelor la bugetul local. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 57. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Rotaru Gabriela pentru locuința situată în bd. N. Iorga nr. 30, bl.Z4, et.8. ap.3. În contractul de inchiriere nu va figura Rotaru Costică.

 • 58. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ferariu Elena pentru locuința de necesitate situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et. 3, ap. 76. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 59. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Chiriac Gabriel pentru locuința situată în șos. Rediu nr.8A, bl.482D, tr.2, et.6, ap. 34. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 60. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Maria pentru locuința situată în str. Vasile Urechia nr.6, bl.M5,sc.B, et. 1, ap. 1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plata eșalonată a debitelor restante.

 • 61. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Hriscu Gheorghe pentru locuința situată în șos. Nicolina nr.17, bl.944, et. 2, ap. 5. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plata debitelor restante la cheltuielile de întreținere (debit și penalități).

 • 62. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Doleanu Gheorghe pentru locuința situată în ale. Mușatini nr.9, bl.N15, sc.C, et. 4, ap. 1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plata eșalonată a debitelor.

 • 63. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Buțugan Mariana pentru locuința situată în str. Mușatini nr.55, bl.R2, sc.D, et. 1, ap. 3. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 64. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciortan Maria pentru locuința situată în str. Butnari nr.4, bl.B2-2, sc.B, et. 4, ap. 1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de eșalonarea a debitelor restante.

 • 65. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Tudurache Costel Rică pentru locuința situată în str. Roman Vodă nr.2, bl.A19, et. 3, ap. 20. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de eșalonarea a debitelor restante.

 • 66. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Palade Gabriela, Palade Eduard George și Palade Elena Cristina pentru locuința situată în str. Stămoșilor nr.63, bl.DA17, et.

 • 3, ap. 2. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 67. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Amuntencei Mihai pentru locuința situată în str. Dacia nr.28, bl.PAV.A, et. 1, ap. 8. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 68. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Răileanu Nicoleta pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et. 1, ap. 25.

 • 69. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pachițescu Naarghita pentru locuința de necesitate situată în str. Canta nr. 60B, et.4, ap.70. Reluarea se va face condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată a debitelor la bugetul local. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 70. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Radu Ioana Roxana pentru locuința situată în str. Canta nr.60B, et. 4, ap. 78. Reluarea se va face condiționat de achitarea debitelor restante la plata chirei și a cheltuielilor de întreținere. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale. În contractul de închiriere nu va fi inclus Lencă Dănuț.

 • 71. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bolocan Elena pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et. 3, ap. 49.

 • 72. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pintilie Geta pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et. 1, ap. 21.

 • 73. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Țuguliță Cristina pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et. 3, ap. 46bis.

 • 74. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lărgeanu Constantin pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, ap. 4. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 75. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Feraru Doina pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et.3, ap. 52. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 76. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Romanică Gheorghe pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et. 3, ap. 44.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Președinte de ședință, Consilier local Răzvan Timofciuc