Hotărârea nr. 3/2021

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020 privind stabilirea numărului denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru mandatul 2020 - 2024

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020, privind stabilirea numărului, denumirii și componenței

nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale

Consiliului Local al Municipiului Iași pentru mandatul 2020 - 2024

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 393/2.12.2020, privind stabilirea numărului, denumirii și componenței nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iași pentru mandatul 2020 - 2024;

Având în vedere demisia domnului Filip Havârneanu din funcția de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași, înregistrată sub nr. 128921/21.12.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 1/11.01.2021, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 131202/29.12.2020 si nr. 7198/21.01.2021 din partea Aliantei USR PLUS;

Având în vedere Încheierea nr. 69/2021 a Judecătoriei Iași pronunțată în Dosarul nr. 408/245/2021 în ședinta camerei de consiliu din data de 11.01.2021, privind validarea mandatului de consilier local supleant pentru domnul Baciu Cezar Alexandru;

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 7230 din 21.01.2021 ;

Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 7223 din 21.01.2021 ;

Avand in vedere prevederile art. 124 - 126 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020, privind stabilirea numărului, denumirii și componenței nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iași pentru mandatul 2020 - 2024, astfel :

  • - Se înlocuiește în Comisia pentru Tineret si Sport, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași, Domnul Filip Havârneanu cu Domnul Cezar Alexandru Baciu, consilier local supleant din partea Aliantei USR PLUS.

  • - Se înlocuiește în Comisia pentru Protecția Mediului, Turism și Agricultură, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași, Domnul Filip Havârneanu cu Domnul Iulian Nicolau, consilier local din partea Aliantei USR PLUS.

  • - Se înlocuiește în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași, Domnul Andrei Vasile Popescu cu Domnul Baciu Cezar Alexandru, consilier local din partea Aliantei USR PLUS.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența Comisiei pentru Tineret si Sport, Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala precum și a Comisiei pentru Protecția Mediului,Turism și Agricultură din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași se vor actualiza in mod corespunzător si vor face parte din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393/02.12.2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 3 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0